Finansijska kontrola i revizija, FKR

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Računovodstvo, revizija i porezi
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaFinansijska kontrola i revizija
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti finansijske kontrole (poreske kontrole i budžetske inspekcije), eksterne revizije finansijskih izveštaja i interne revizije i osposobljavanje za rad u Poreskoj upravi, budžetskim inspekcijama, sektorima interne revizije pravnih lica i preduzećima za reviziju
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– sticanje osnovnih znanja iz finansijske kontrole, eksterne i interne revizije
– rad u Poreskoj upravi, Upravi carina, budžetskim inspekcijama, sektorima interne kontrole i interne revizije pravnih lica i preduzećima za reviziju
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uvod u reviziji
2. Revizija objektivnosti i realnosti podataka u finansijskim izveštajima
3. Međunarodni računovodstveni standardi(MRS)
4. Međunarodni standardi revizije(MSR)
5. Usluge srodne reviziji
6. Interna revizija (ciljevi, postupci i standardi)
7.Finansijska kontrola ( pojam , vrste, ciljevi i postupci)
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Utvrđivanje nastavne materije uz korišćenje konkretnih primera iz oblasti računovodstva i revizije
2. Analiza konkretnih izveštaja o izvršenoj reviziji
3. Analiza konkretnih primera iz udžbenika “Revizija”( Priručnik za revizore i studente) – V. Mesiera
4. Prezentacija i odbrana stručnih radova iz oblasti računovodstva i revizije
Literatura

1

Ranković R.: Finansjska kontrola i revizija, VIPOS Valjevo, 2012

2

Zakonski propisi iz oblaasti računovodstva i revizije, prevodi MRS i MS

3

Časopisi iz oblasti računovodstva i revizije

4

Mesiera V.:Revizija, Faber i Zgombić, Zagreb, 2000

5

Svi drugi udžbenici iz oblasti Revizije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
32
Metode
izvođenja
nastave
Aktivno učestvovanje na predavanjima i vežbama, korišćenje obavezne i dopunske literature, samostalna izrada odgovarajućih stručnih radova i čitanje konkretni zapisnika i rešenja Poreske uprave i izveštaja o izvršenoj reviziji i na kraju kritičko rasuđivanje o sadržaju, suštini i smislu nastavnog predmeta
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 40 Završni ispitpoena 50
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit

50

kolokvijumi2×20
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

Оставите одговор