Finansijska tržišta, FTR

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaFinansijska tržišta
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja iz oblasti funkcionisanja različitih segmenata finansijskog tržišta
– Usvajanje znanja o različitim instrumentima i učesnicima
– Ovladavanje mehanizmima trgovanja u cilju obavljanja različitih finansijskih poslova
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen  je da:
– razume odnos finansijskih tržišta i institiucija
– trguje na pojedinim segmentima finansijskog tržišta,
– napravi optimalan izbor instrumenata u cilju obavljanja različitih finansijskih poslova
– oceni različite investicione alternative
– samostalno obavlja poslove na berzi
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Pojam i vrste finansijskih tržišta
2. Poslovi na finansijskim tržištima
3. Tržište novca
4. Tržište kapitala
5. Devizno tržište i devizni kurs
6. Institucionalni okviri za funkcionisanje finansijskih tržišta
7. Instrumenti na finansijskom tržištu
8. Učesnici na  finansijskom tržištu
9. Berzansko i vanberzansko poslovanje
10. Krize na finansijskim tržištima i njihova rešenja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Prezentacija seminarskih radova i diskusija o njima
2. Gostujući predavači i istaknuti stručnjaci
3. Poseta Beogradskoj berzi
Don obuhvata:
1. Seminarske radove
2. Prezentaciju
3. Analizu slučaja
4. Projektni rad
5. Studijsku posetu organizatoru i regulatoru finansijskog tržišta
Literatura

1

Erić D., Finasijska tržišta i instrumenti , Čigoja štampa, Beograd 2005

2

Jeremić Z. , Finasijska tržišta, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Beograd 2003

3

Zakon o hartijama od vrednosti

4

Zakon o berzama, berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima

5

Zakon o bankama

6

Zakon o Narodnoj banci Srbije

7

Zakon o porezu na dohodak građana

8

Zakon o porezu na dobit preduzeća

9

Časopis: Biznis i finansije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
221
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, korišćenje interneta, posete berzama i državnim institucijama.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit30
praktična nastavausmeni ispit

kolokvijumi40
seminari20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор