Finansijsko računovodstvo, FRN

 

Studijski program

Poslovna ekonomija, Međunarodna poslovna administracija

Izborno područje (modul)

Računovodstvo, revizija i porezi

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Finansijsko računovodstvo

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

–  Razumevanje osnovnih   računovodstenog aspekta imovine,  kapitala, obavezae, neto imovina, prihodi,  rashodi, dobitak, gubitak)
–  Sticanje znanja o računovodstvenom praćenju poslovanja preduzeća
–  Sticanje znanja o osnovnim  pripremnim i završnim radnjama za izradu finansijskih izveštaja  preduzeća

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  Evidenciju poslovnih promena u računovodstvu proizvodnih i trgovinskih preduzeća
– Učestvovanje u pripremnim i završnim radnjama i knjiženjima vezanim za izradu finansijskih izveštaja preduzeća
–  Učestvovanje u sastavljanju i prezentaciji osnovnih finansijskih izveštaja
–  Praćenje i primenu propisa vezanih za  računovodstvo

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Osnovni principi računovodstva.
2. Računovodstveno obuhvatanje stalne imovine.
3. Računovodstveno obuhvatanje obrtne imovine.
4. Računovodstveno obuhvatanje kapitala.
5. Računovodstveno obuhvatanje obaveza i dugoročnih rezervisanja.
6. Računovodstveno obuhvatanje rashoda.
7. Računovodstveno obuhvatanje prihoda
8. Predzaključne radnje i zaključak knjiga.
9. Metode utvrđivanja finansijskog rezultata
10. Finansijski izveštaji.
11. Vanbilansne evidencije.
12. Obračun troškova i učinaka
13. Specijalni poslovi

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Individualni i timski seminarski  radovi u konkretnom preduzeću (tačka 2.-12. sadržaja), prezentacije, debate
2. Primena softvera u računovodstvu (rad u virtuelnom preduzeću)
3. Izrada zadataka iz Praktikuma

Literatura

1

Škarić-Jovanović Kata, Finansijsko računovodstvo, Ekonomski fakultet Beograd 2010. godina

2

Milićević D., Božanić J., Vasiljević M. : Računovodstvo, VIPOS, Valjevo, 2009

3

Grupa autora: Praktikum iz  računovodstva, VIPOS,   Valjevo, 2009.

4

R. Meigs & W. Meigs: Računovodstvo – Mate Zagreb, 2005

5

Zakoni i propisi iz oblasti računovodstva

6

Časopisi iz oblasti računovodstva

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

22

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, vežbe, kolokvijumi, individualno i timsko rešavanje određenih zadataka, grupna obrada tema na primeru konkretnog preduzeća i prezentacija tog rada, grupna analiza složenih slučajeva, kontinuirano vrednovanje rada studenata.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 60

Završni ispit

poena 40

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

40

praktična nastava

usmeni ispit

 

kolokvijumi

40

seminari

10

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор