Informacione tehnologije,SINT

 

Studijski program

Poslovna informatika

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

Specijalističke strukovne studije / studije II stepena

Naziv predmeta

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Broj ESPB

12

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

– sticanje znanja iz oblasti informacionih tehnologija (IT) i njihove primene u poslovanju
– priprema za primenu IT u okviru ostalih predmeta u studijskom programu

Ishod
predmeta

Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– poznaje koncepte, značaj i ulogu IT u poslovanju
– napredno koristi elektronsku poštu i veb servise u poslovanju
– sačini izbor odgovarajuće opreme i softvera za poslovanje firmi i ličnu primenu,
– piše jednostavnije programe u cilju prilagođenja aplikacija specifičnim potrebama

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Personalni računari. Hardver personalnih računara.
2. Računarske mreže. Internet.
3. Računarski softver.
4. Programski jezici, okruženja za razvoj aplikacija, skript jezici, makro jezici, jezici za aplikacije (VBA i dr.). Korisničko programiranje (end-user programming). Korisničke forme. 
5. Aplikativni softver u poslovanju. Klasifikacija.
6. Komunikacione tehnologije.
7. Internet i Intranet servisi u poslovanju. Elektronska pošta i web. Telekonferencije.
8. Elektronsko poslovanje.
9. Elektronska trgovina. E-marketing. E-uprava. Drugi oblici e-poslovanja.
10. Elektronski potpis. Elektronsko plaćanje.
11. Bezbednost i zaštita podataka
12. Sistemi za upravljanje tokovima poslova.
13. Sistemi za upravljanje dokumentima.
14. Inteligentni poslovni sistemi.
15. Upravljanje znanjem

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Izbor računarske opreme za potrebe malih preduzeća
2. Izbor aplikativnog softvera za potrebe poslovanja firmi i ličnu poslovnu primenu
3. Primena Internet servisa (web, mail…)
4. Izrada jednostavnih programa.
5. Analiza slučajeva elektronskog poslovanja

Literatura

1

J. A. Seen, Informaciona tehnologija – principi, praksa, mogućnosti, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2005.

2

S. Obradović, N. Maček, Računarske mreže, VIPOS, Valjevo, 2007.

3

Aktuelne publikacije prema preporuci predmetnog nastavnika

4

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

44

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, vežbe na računarima, domaći zadaci, izrada i prezentacija seminarskog rada, test, praktični ispit

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 40

Završni ispit

poena 60

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

usmeni ispit

 

kolokvijumi/test

10praktični ispit60

seminarski rad

20

 

Оставите одговор