Informacioni sistemi u poslovnom odlučivanju, SINS

 

Studijski program

Poslovna informatika, Upravljanje finansijama

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

Specijalističke strukovne studije / studije II stepena

Naziv predmeta

INFORMACIONI SISTEMI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU

Broj ESPB

9

Status predmeta (obavezni/izborni)

Izborni

Uslov

Cilj
predmeta

– osposobljavanje za primenu informacionih sistema u poslovanju i poslovnom odlučivanju

Ishod
predmeta

Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– poznaje aktualno stanja primene informacionih sistema u poslovanju,
– koristi programe za rukovanje bazama podataka na nivou naprednog ECDL sertifikata,
– projektuje i izradi deo informacionog sistema.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Pojam informacionog sistema, informacija, podatak, obrada podataka.
2. Entitet, atribut, elementarni podatak.
3. Baze podataka. Relacione baze podataka. Objektno orijentisane baze podataka.
4. OLTP sistemi.
5. Pojam relacije. Relaciona algebra. Operatori relacione algebre.
6. Jezici za rad sa bazama podataka-SQL.
7. Dimenzione baze podataka.
8. Data mining. OLAP sistemi.
9. Informacioni sistemi kao podrška odlučivanju.
10. DSS i GDSS sistemi (sistemi za podršku odlučivanju i sistemi za grupnu podršku odlučivanju).
11. Inteligentne tenologije.
12. Projektovanje IS. Model podataka. Model procesa.
13. Životni ciklus projekta informacionog sistema.
14. Dokumentacija informacionog sistema. Grafičko predstavljanje podataka, UML.
15. Projektovanje aplikacija. Korisnički interfejs.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Analiza slučajeva
2. Projektovanje informacionih sistema
3. Sistemi za rukovanje bazama podataka
4. Izrada aplikacija.

Literatura

1

Kaluđerčić i S. Obradović: Projektovanje informacionih sistema i relacione baze podataka, VETŠ 2005.

2

Obradović, T. Pandurov, B. Vučinić, P. Kaluđerčić, MS Access – Projektovanje baza podataka i alikacija, VETŠ 2005.

3

C. N. Prague, .M. R. Irwin, J. Reardon, Access 2003 Biblija, Mikro knjiga. Beograd, 2004.

4

N. Balaban, Ž. Ristić, J. Đurković, J. Trninić, Informacioni sistemi u menadžmentu, Savremena administracija, Beograd, 2002.

5

Paul Bocij, Andrew Greasley, Simon Hickie, Business information systems: , development and management, Pearson Education 2009.

6

Rebecca M. Riordan, Projektovanje baza podataka, Mikro knjiga, 2006

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

33

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, vežbe, domaći zadaci, praktični test, projekat (dela) informacionog sistema, usmeni ispit – prezentacija i odbrana projekta.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

30

usmeni ispit

30

kolokvijumi

seminari

30

 

Оставите одговор