Internet pravo, IPR

Studijski program Poslovna informatika
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnone strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaInternet pravo
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Upoznavanje sa problemima pravnog regulisanja Interneta, koji uglavnom proizilaze iz činjenice da je Internet globalnog karaktera, a svaki pravni poredak vezan za konkretnu državu
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva studenti će:
– biti upoznati sa ključnim aspektima pravne regulative u oblasti obrade i prenosa informacija u elektronskoj formi;
– moći da prepoznaju različite nivoe pravne zaštite podataka u elektronskoj formi kao i osnovne oblike kriminaliteta u oblasti kompjuterske i internet tehnologije;
– biti osposobljeni da uoče razlike i specifičnosti u procesu zaključenja ugovora odnosno procesu elektronskog poslovanja u odnosu na tradicionalna pravna pravila u tim oblasti;
– biti osposobljeni da stečena znanja upotrebe u poslovnoj komunikaciji sa domaćim i inostranim privrednim subjektima
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Računarski programi kao predmet pravne zaštite
2. Topografija integrisanih kola kao predmet pravne zaštite
3. Baze podataka kao predmet pravne zaštite
4. Zaštita ličnih podataka i drugih prava ličnosti
5. Zakonodavna i sudska nadležnost na Internetu
6. Pravo na Internet adresu
7. Zloupotreba Internet tehnologija
8. Zaključenje ugovora preko Interneta
9. Elektronska forma ugovora (elektronski potpis)
10. Izvršenje ugovora preko Interneta (elektronska plaćanja)
11. Odgovornost provajedera i drugih lica na Internetu
12. Sajber kriminal
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Zaključivanje licencnog ugovora
2. Slučaj “Yahoo” i drugi slučajevi u vezi s jurisdikcijom
3. Slučaj “Ticketmaster” i drugi slučajevi u vezi s zloupotrebama Internet tehnologija
4. Pravni sadržaj Wev stranice: privacy, disclaimer itd.
5. Učešće na Online aukciji
6. Kompjuterski kriminal u praksi naših sudova
Literatura

1

Nenadović S. Osnovi kompjuterskog prava, VIPOS, 2011

2

Besarović V.: Intelektualna svojina, Beograd, 2005. (odgovarajući delovi)

3

Pozitivnopravni propisi u navedenim oblastima

4

Cyberspace Law for Non-Lawyers,www.eff.org/legal/CyberLaw_Course/

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Predavanje ex catedra, vežbe na računaru, rešavanje praktičnih slučajeva, sastavljanje isprava
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60 Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit

40

kolokvijumi2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор