Istraživanje tržišta, ITR

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Marketing i trgovina
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaIstraživanje tržišta
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta Istraživanje tržišta je da ukaže na značaj ove aktivnosti kao informaciono analitičke osnove za uspešno upravljanje marketing aktivnostima u preduzeću. Studenti treba da steknu i usvoje osnovna saznanja o procesu istraživanja tržišta i njegovoj konkretnoj primeni u praksi. Takođe, treba da se upoznaju sa osnovom metodologijom analize i predviđanja potrošačke tražnje kako bi bili sposobni da u kvalitativnom i kvantitativnom smislu sprovedu konkretna marketing istraživanja samostalno ili u timu.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da uradi:
a) konkretno marketinško istraživanje:
– da definiše marketing problem i cilj istraživanja
– da odredi izvore informacija i uzorak istraživanja
– da prikuplja, analizira, obradi sve informacije i prezentira rezultate istraživanja
b) kvantitativnu i kvalitativnu analizu i predviđanje potrošačke tražnje
v) da organizuje aktivnosti istraživanja tržišta u preduzeću
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Dimenzije istraživanja tržišta
2. Proces istraživanja tržiššta
3. Merenje tržišnog i prodajnog potencijala
4. Analiza tražnje
5. Istraživanje ponašanja potrošača
6.Organizacija istraživanja tržišta
7. Etički aspekti israživanja tržišta
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Istraživanje pozicioniranosti konkretnog preduzeća na tržištu
2. Analiza promena u marketinškom okruženju
3. Primena različitih metoda za istraživanje tržišta na konkretnom primeru
4 Istraživanje navika u ponašanju potrošača
Literatura

1

Hanić H, Vićentić M, Đurica M, Istraživanje tržišta, VIPOS, Valjevo, 2010

2

Hanić H.: Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005

3

Hanić H., Vićentić M.: Istraživanje marketinga, VEŠ Valjevo, 2001

4

Anđelković S.: Istraživanje ponašanja potrošača, Beogradska poslovna škola. Beograd, 2002

5

Hanić H. Marketinški informacioni sistemi, Ekonomski fakultet Beograd, 1991

6

Časopis Marketing, Publisher, Beograd
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
32
Metode
izvođenja
nastave
50% nastave izlaže se “ex cathedra“ metodom, a drugi deo putem konretnih istraživanja (manjeg obima) koje realizuju timovi studenata i odbranom tih radova na časovima vežbi.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
5pismeni ispit
praktična nastava15usmeni ispit

        30

kolokvijumi50
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор