Javne finansije, SJFI

 

Studijski program

Upravljanje finansijama

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

specijalističke strukovne studije/studije II stepena

Naziv predmeta

Javne finansije

Broj ESPB

9

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Cilj izučavanja predmeta Javne finansije na specijalističkom studijskom programu Upravljanje finansijama je da studenti:
(a) se upoznaju sa mestom i ulogom države u savremenim tržišnim ekonomijama sa akcentom na Srbiju
(b) ovladaju metodima analize koji se koriste u ovoj naučnoj oblasti
(v) razumeju fiskalni aspekt ekonomske politike države kao nužne komponente za poslovno odlučivanje u realnom i finansijskom sektoru na domaćem i međunarodnom tržištu
(g) ovlada znanjima potrebnim za prikupljanje i distribuciju javnih sredstava, kako na nacionalnom nivou tako i na lokalnom nivou.

Ishod
predmeta

Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da:
a) identifikuje problem, predlaže rešenje poslovnih problema u realnom i finansijskom sektoru, na domaćem i međunarodnom tržištu i implementira opredeljeno rešenje u praksi imajući u vidu tekuće i višegodišnje projekcije ukupne ekonomske i posebno očekivane fiskalne politike
b) radi na finansijskim poslovima u institucijama nadležnim za prikupljanje i distribucije javnih sredstava, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou
v) koristi aplikativni softver za rešavanje identifikovanih finansijskih poslovnih problema
g) obavlja finansijske poslove u multikulturalnom i globalnom kontekstu
d) timski radi u oblasti upravljanju finansijama
đ) bude orijentisan na rezultat u obavljanju finansijskih poslova.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Uvod u javne finansije
2. Javni rashodi i prihodi
3. Pravni okvir javnih finansija u Srbiji
4. Institucionalni okvir javnih finansija u Srbiji
5. Fiskalni deficit i javni dug
6. Fiskalna decentralizacija
7. Harmnizacija javnih finansija Srbije sa EU regulativom

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Rekapitulacije i analize gradiva sa predavanja na konkretnim primerima,
2. Diskusije studije slučaja iz oblasti ukupne ekonomske i posebno fiskalne politike,
3. Pojedinačnih i/ili timskih prezentacija seminarskih radova,
4. Pojedinačnih i/ili timskih rešavanja konkretnih problemskih situacija.

Literatura

1

Rosen, S.H., T. Gayer, „Javne finansije“, prevedeno izdanje, Centar za izdavačku delatnost (CID) Ekonomskog fakulteta Beograd, 2011.

2

Marko Radičić, Božidar Raičević, „Javne finansije“, drugo izdanje, Data Status, Beograd, 2011.

3

Jozef E. Stiglic, „Ekonomija javnog sektora“, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004.

4

Ministarstvo finansija RS – „Memorandum o budžetu, ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2012. sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu, Beograd, 2011. godina

5

Relevantna zakonska regulativa

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

33

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja se izvode prema programu predmeta izlaganjem teorijskog sadržaja uz analizu studija slučaja kroz aktivno učešće studenata, interaktivnim pristupom.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 60

Završni ispit

poena 40

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

usmeni ispit

40

kolokvijumi

20

seminari

30

 

Оставите одговор