Korporativne finansije, SKFI

 

Studijski program

Upravljanje finansijama

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

Specijalističke strukovne studije/studije II stepena

Naziv predmeta

Korporativne finansije

Broj ESPB

12

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Osnovni cilj predmeta je upoznavalje studetnata sa finansijama korporacija i ovladavanje metodama i tehnikama korporativnog finansijskog upravljanja

Ishod
predmeta

Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
a) definiše, identifikuje i razume problematiku korporativnih finansija,
b) povezuje i analizira materiju,
v) samostalno izvodi zaključke i
g) stečena znanja primeni u praktičnom radu.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Osnove korporativnih finansija,
2. Finansijski položaj korporacije,
3. Upravljanje imovinom i kapitalom korporacija,
4. Politika finansiranja korporacije,
5. Politika dividendi, politika kreiranja vrednosti korporacije, investiciona politika,
6. Metodologija utvrđivanja vrednosti korporacije,
7. Struktura i cena kapitala korporacije,
8. Alterantivni oblici upotrebe kapitala,
9. Osnovni pokazatelji poslovna izrsnosti i faktori koji na njih utiču

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Finansijska analiza korporacije,
2. Način utvrđivanja strukture i cene kapitala u praksi, simuliranje različitih scenarija procene vrednosti imovine i kapitala korporacije,
3. Fundamentatlna i tehnička analiza akcija korporacije,
4. Cena kapitala,
5. Metodologija izrade investicionih projekta i ekonomske ocene efikasnosti investicija,
6. Izračunavanje ekonomosmki i tržišne dodane vrednosti,
7. Praktična izrada investicionog projekta i procene vrednosti kompanije i sl.

Literatura

1

Aswath Damodaran: Korporativne finansije, DataStatus, Beograd, 2009

2

Miloš Kastratović: Menadžment finansija preduzeća, FIM Beograd, 2001

3

James C. Van Horne, John M. Wachowich, Osnove finansijskog menadžmenta, Data Status, Beograd, 2007

4

Milorad Ivanišević: Poslovne finansija, CID, Beograd, 2011

5

Braley, Myers, Marcus: Osnove korporativnih financija, V izdanje, MATE Zagreb, 2007

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

44

Metode
izvođenja
nastave

Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Studenti će kroz praktičan rad biti u mogućnosti da samostalno ili u saradnji sa izvođačima nastave urade praktične primere iz prakse na bazi realnih finansijskih pokazatelja odabranih kompanija

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 50

Završni ispit

poena 50

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

50

praktična nastava

usmeni ispit

 

kolokvijumi

20

seminari

20

 

Оставите одговор