Kvantitativne metode, KVM

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaKvantitativne metode
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja za samostalno statističko istraživanje i kvantitativno analiziranje ekonomskih i menadžment pojava
– Razumevanje principa kvantitativnog rešavanja ekonomskih i menadžment problema.
– Ovladavanje osnovnim tehnikama i metodama koje se koriste u kvantitativnim istraživanjima
Ishod
predmeta
Student koji uspešno položi ovaj predmet osposobljen je za:
– kritičko sagledavanje ekonomskih problema i primenu kvantitativnih metoda u njihovom rešavanju
– rešavanje organizacionih, marketinških i menadžerskih problema
– analizu troškova u mrežnom modelu
– određivanje konačnog stanja potraživanja u preduzeću
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Diferencijalni račun
2. Funkcija dveju promenljivih, ekstremne vrednosti i uslovni ekstrem
3. Ekonomske funkcije
4.Finansijska matematika, složen kamatni račun i amortizacija zajma
5. Elementi teorije verovatnoće, raspodele slučajnih promenljivih
6. Poslovna statistika-metod uzorka, ocene parametara osnovnog skupa, regresija i korelacija, trend
7. Matrice i determinante
8. Markovljevi modeli
9. Modeli upravljanja zalihama u fiksnom periodu pri konstantnoj tražnji
10. Linearno programiranje
11. Transportni problemi
12. Teorija igara
13. Mrežno programiranje
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Ispitivanje funkcija primenom diferencijalnog računa
2. Totalni diferencijal i primena
3. Metode integracuje i primena
4. Elastičnost ekonomskih funkcija i primena
5. Raspodela parametara uzorka
6. Predviđanje razvoja ekonomskih pojava metodom trenda
7. Određivanje optimalnog rešenja linearnog programiranja i transportnog problema

DON:
Projekti koristeći poznate softvere (Minitab, SPSS, Pom For Windows) koji se odnose na istraživanja, ankete, regresione modele, trendove pojedinih životnih procesa.

Literatura

1

Jovašević Lj., Gledović B., : Kvantitativne metode, VIPOS, Valjevo, 2010

2

Jovašević Lj., Gledović B., : Praktikum iz kvantitativnih metoda, VIPOS, Valjevo, 2010

3

Backović M.: Ekonomsko matematički metodi i modeli, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004

4

Vukdelija D., Jovašević Lj.,:Elementi finansijske matematike, VIPOS, 2011

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
321
Metode
izvođenja
nastave
Teoretski nastavni sadržaji (40%) izlaže se metodom (ex cathedra), ostalo metodom ‘cas’. Za sadržaj predavanja pod 5-13 koristi se softver ( Minitab, SPSS, Pom For Windows) tako da se u okviru vežbi rade praktični primeri na računaru.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit30
praktična nastavausmeni ispit

kolokvijumi2×30
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор