Marketing, MAR

 

Studijski program

svi studijski programi

Izborno područje (modul)

svi moduli

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Marketing

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Cilj predmeta Marketing je da ukaže na neminovnost prihvatanja marketing orijentacije u uslovima tržišne privrede i da objasni osnovne pretpostavke marketinga, instrumente na kojima počiva, kao i načine za prektičnu primenu principa, strategija, instrumenata i veština neophodnih za ostvarivanje uspeha na tržištu.

Ishod
predmeta

Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da:
– analizira svoje makro, mikro i interno marketinško okruženje
– organizuje i koristi rezultate istraživanja tržišta
– definiše optimalnu ponudu (instrumente marketing miksa) koja će uz zadovoljenje zahteva kupaca doprineti realizaciji bazičnih ciljeva poslovanja preduzeća
– uspešno planira svoju marketing strategiju nastupa na tržištu
– organizuje marketing aktivnosti u preduzeću

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Definisanje marketinga
2.Stvaranje vrednosti za potrošače i satisfakcija potrošača
3. Istraživanje lojalnosti potrošača
4. Upravljanje marketingom u preduzeću
5. Marketing informacioni sistem
6. istraživanje tržišta
7. Analiza tržišta
8. Segmentacija tržišta i pozicioniranje tržišta
9. Instrumenti marketing miksa
10. Modeli organizovanja marketinga

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Uticaj kulurnog okruženja na marketing
2. Istraživanje tržišta konkretnog preduzeća
3. Segmentacija tržišta
4. Strategije diferenciranja proizvoda-usluge
5. Analiza proizvodnog programa
6. Proces komuniciranja

Literatura

1

Vićentić M, Mijailović I.: Marketing, VIPOS, Valjevo, 2011.

2

Vićentić M, Marketing, VIPOS, Valjevo, 2008

3

Milisavljević M. , Maričić B. , Gligorijević M. : Osnovi marketinga, Ekonomski fakultet Beograd, 2009

4

Hanić H.: Principi marketinga, Beogradska bankarska akademija, Beograd, 2007.

5

Jobber D., Fahy J. : Osnovi marketinga, Data status, 2006

6

Kotler F.: Upravljanje marketingom, Mate, Zagreb, 2001

7

Časopis Marketing, Publisher, Beograd

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

22

Metode
izvođenja
nastave

50 % nastave izlaže se „ex cathedra“ metodom, a drugi deo nastave izvodi se analizom studija slučaja iz prakse, izradom seminarskih radova, prezentacije, debate…

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

5

pismeni ispit

praktična nastava

15

usmeni ispit

30

kolokvijumi

50

seminari

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор