Marketing usluga, MUS

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaMarketing usluga
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni/Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Osposobljavanje studenata za razumevanje specifične prirode usluga i implikacija ovih specifičnosti na marketing strategije
– Ovladavanje znanjima i veštinama primene marketing koncepcije za kreiranje poslovnog uspehau rastućem sektoru usluga.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da:
– Razume specifičnu i složenu prirodu uslužnog proizvoda
– Primeni odgovarajuće strategije upravljanja uslugama (istraživanje, dizajniranje usluga, odabir ciljnog tržišta, promocija, pozicioniranje…)
– Organizuje i realizuje istraživanje kvaliteta usluga, zadovoljstva korisnika, uslužnih susreta, ljudi, uslužnog ambijenta i dr.
– Kreira preporuke za unapređenje marketing strategije na osnovu rezultata istraživanja
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uslužna ekonomija danas
2. Definisanje, karakteristike i klasifikacija usluga
3. Kvalitet usluga
4. Satisfakcija potrošača usluga
5. Dizajniranje, brendiranje i pozicioniranje usluga
6. Politika cena i kanali distribucije usluga
7. Uslužni susreti i upravljanje ljudima u uslužnim organizacijama
8. Fizički dokazi i uslužni ambijent
9. Integrisano marketinško komuniciranje u uslugama
10. Upravljanje ponudom i tražnjom u uslužnom sektoru
11. Marketng istraživanja usluga
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Rešavanje studija slučaja u grupama
2. Izrada, prezentacija i analiza istraživačkih seminarskih radova
3. Poseta uslužnim firmama i izrada marketinške analize studije slučaja firme
4. Gostujući predavači
Literatura

1

Sudžuk D.: Marketing usluga; VIPOS Valjevo, 2010

2

Veljković, S. Marketing usluga. Beograd: Ekonomski fakultet, 2009

3

Senić, R. Senić, V. Menadžment i marketing usluga. Kragujevac: Ekonomski fakultet, 2008

4

Grönroos C. Service Management and Marketing. West Sussex: John Wiley and Sons, 2007

5

Lovelock, C. Wirtz J. Services Marketing: People, Technology, Strategy. 7th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2011

6

Journal of Services Marketing. Emerald Group Publiching
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, studije slučaja, izrada i prezentacija istraživačkih seminarskih radova, diskusije i radionice.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit30
praktična nastavausmeni ispit

kolokvijumi2×25
seminari10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор