Menadžment ljudskih resursa, HRM

 

Studijski program

svi studijski programi

Izborno područje (modul)

svi moduli

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Menadžment ljudskih resursa

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni/Izborni

Uslov

Cilj
predmeta

– Razumevanje menadžmenta ljudskim resursima kao poslovne funkcije u organizaciji;
– Definisanje pristupa MLjR u kom su ljudi najvažniji potencijal i strategijska i konkurentska prednost;
– Upoznavanje i razumevanje savremenog koncepta MLjR, njegovih ciljeva i zadataka i
– Savladavanje metoda i tehnika koje podstiču organizacionu uspešnost i motivaciju popojedinca.

Ishod
predmeta

Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da :
– organizuje poslove u sektoru ljudskih resursa;
– definiše strategiju i politiku ljudskih resursa;
– analizira i klasifikuje radna mesta primenom različitih instrumenata;
– izraditi sistematizaciju, opis i specifikaciju radnih mesta;
– primeni kvalitativne i kvantitativne metode u planiranju ponude i tražnje ljudskih resursa;
– rešiti problem deficita i suficita zaposlenih;
– razlikuje načine i organizovati regrutovanja kandidata;
– interpretira biografske podatke kandidata i rezultate testiranja kandidata;
– sastavi listu pitanja za intervju i izabrati kandidate za upražnjena radna mesta;
– identifikuje potrebe za obukom na različitim nivoima u organizaciji;
– izabere odgovarajući program obuke zaposlenih;
– kreirat sistem ocenjivanja performansi i nagrađivanja zaposlenih;
– interpretira zakonske okvire radnih odnosa i kolektivnog pregovaranja;
– izradi nacrt Ugovora o radu i Kolektivnog ugovora i
– identifikuje razloge napuštanja organizacije.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Uvod u menadžment ljudskih resursa
2. Strateško upravljanje ljudskim resursima
3. Povezivanje menadžmenta ljudskih resursa sa korporativnom strategijom
4. Analiza poslova i organizacioni dizajn
5. Planiranje ponude i tražnje za ljudskim resursima
6. Regrutovanje i selekcija kandidata
7. Ocena performansi i nagrađivanje zaposlenih
8. Upravljanje efektivnim radnim vremenom
9. Radni odnosi i kolektivno pregovaranje
10. Zaštita zdravlja i sigurnosti zaposlenih
11. Upravljanje procesom napuštanja organizacije
12. Specifičnosti aktivnosti međunarodnog menadžmenta ljudskih resursa
13. Ekspatrijacija i repatrijacija u globalnim preduzećima
14. Kompenzacije u međunarodnom menadžmentu ljudskih resursa
15. Upravljanje diversifikovanom strukturom zaposlenih

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Dizajniranje MLjR u skladu sa korporativnom strategijom;
2. Osposobljavanje za obavljanje aktivnosti međunarodnog MLjR;
3. Analiza stanja i koraci u procesu uvođenja MLjR
4. Razvijanje sposobnosti za upravljanje diversifikovanom strukturom zaposlenih

Literatura

1

Stanković, M., Menadžment ljudskih resursa, VIPOS, Valjevo, 2009

2

Dickmann,M. Brewster, C. Sparrow, P., International Human Resource Management: A.E.P., London, 2008

3

Dessler, G., Osnovi menadzmenta ljudskih resursa, Data status, Beograd, 2007

4

Bogićević, B., Menadžment ljudskih resursa, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004

5

Torrington, D., Hall, L., Taylor, S., Menadžment ljudskih resursa, Data status, Beograd, 2004

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

22

Metode
izvođenja
nastave

Teorijska predavanja, vežbe i konsultacije. Teoretska nastava dopunjava se praktičnim primerima za svaku nastavnu jedinicu, kako bi se stečena znanja mogla lakše primeniti u praksi. Rad sa studentima je interaktivan i podrazumeva njihovo aktivno uključivanje u nastavni proces kroz diskusije, razgovore, analize studije slučaja, izrade seminarskog rada.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 50

Završni ispit

poena 50

aktivnost u toku
predavanja

5

pismeni ispit

praktična nastava

usmeni ispit

50

kolokvijumi

25

seminari

20

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор