Menadžment, MEN

 

Studijski program

svi studijski programi

Izborno područje (modul)

svi moduli

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Menadžment

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

– Uponavanje sa menadžmentom kao osnovnom funkcijom savremenog preduzeća
– Sticanje znanja o procesima menadžmenta i načinu njihovog organizovanja i funkcionisanja
– Ovladavanje osnovnim menadžment tehnikama i metodama
– Priprema studenata za izučavanje specijalističkih disiplina menadžmenta

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– definisanje značaja i uloge menadžmenta u preduzeću
– samostalno organizovanje procesa menadžmenta na operativnom i srednjem nivou
– povezivanje sa specijalističkim mendžment disciplinama
– samostalno razmatranje razvoja teorije i prakse menadženta
– korišćenje metoda, tehnika i softvera za menadžment

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Osnovni preduzeća i upravljanja
2. Menadžment nauka i profesija
3. Razvoj menadžmenta
4. Proces planiranja
5. Proces organizovanja
6. Proces vođenja
7. Proces kontrolisanja

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Studija slučaja pojedinih preduzeća i uspešnih menadžera
2. Doprinosi teoretičara menadžmenta
3. Izrada planova i SWOT analize
4. Izrada organizacionih šema
5. Izrada sistematizacije radnih mesta
6. Metode motivacije
7. Dokumentacija sistema menadžmenta kvalitetom

4. Promotivne strategije konkrentnog preduzeća

Literatura

1

Matić B.: Menadžment, VIPOS, Valjevo, 2012

2

Matić B.: Menadžment praktikum, VIPOS, Valjevo, 20010

3

Jovanović P.: Menadžment Teorija i praksa, VŠPMN, Beograd, 2009

4

Robbins S., Koulter M.: Menadžment, Data status, Beograd, 2005

5

Erić D.: Uvod u menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd, 2000.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

2 2

Metode
izvođenja
nastave

Teorijska predavanja, praktičan rad, vežbe, studije slučaja, prezentacije, diskusije, konsultacije

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

11

pismeni ispit

praktična nastava

usmeni ispit

30

kolokvijumi

2×25

seminari

9

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор