Menadžment, MEN

 

Studijski program

svi studijski programi

Izborno područje (modul)

svi moduli

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Menadžment

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

– Uponavanje sa menadžmentom kao osnovnom funkcijom savremenog preduzeća
– Sticanje znanja o procesima menadžmenta i načinu njihovog organizovanja i funkcionisanja
– Ovladavanje osnovnim menadžment tehnikama i metodama
– Priprema studenata za izučavanje specijalističkih disiplina menadžmenta

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– definisanje značaja i uloge menadžmenta u preduzeću
– samostalno organizovanje procesa menadžmenta na operativnom i srednjem nivou
– povezivanje sa specijalističkim mendžment disciplinama
– samostalno razmatranje razvoja teorije i prakse menadženta
– korišćenje metoda, tehnika i softvera za menadžment

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Osnovni preduzeća i upravljanja
2. Menadžment nauka i profesija
3. Razvoj menadžmenta
4. Proces planiranja
5. Proces organizovanja
6. Proces vođenja
7. Proces kontrolisanja

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Studija slučaja pojedinih preduzeća i uspešnih menadžera
2. Doprinosi teoretičara menadžmenta
3. Izrada planova i SWOT analize
4. Izrada organizacionih šema
5. Izrada sistematizacije radnih mesta
6. Metode motivacije
7. Dokumentacija sistema menadžmenta kvalitetom

4. Promotivne strategije konkrentnog preduzeća

Literatura

1

Matić B.: Menadžment, VIPOS, Valjevo, 2012

2

Matić B.: Menadžment praktikum, VIPOS, Valjevo, 20010

3

Jovanović P.: Menadžment Teorija i praksa, VŠPMN, Beograd, 2009

4

Robbins S., Koulter M.: Menadžment, Data status, Beograd, 2005

5

Erić D.: Uvod u menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd, 2000.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

22

Metode
izvođenja
nastave

Teorijska predavanja, praktičan rad, vežbe, studije slučaja, prezentacije, diskusije, konsultacije

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

11

pismeni ispit

praktična nastava

usmeni ispit

30

kolokvijumi

2×25

seminari

9

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор