Menadžment prodaje, MNP

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaMenadžment prodaje
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Upoznavanje sa menadžmentom prodaje kao bitnom funkcijom
– Sticanje znanja o menadžmentu prodaje
– Ovladavanje veštinama menadžmenta prodaje
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– samostalno upravljanje prodajnom funkcijom
– uspešno korišćenje veština i metoda menadžmenta prodaje
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Evolucija sadržaja prodaje
2. Tokovi menadžmenta prodaje
3. Uticaj okruženja na program prodaje
4. Korporativna marketing strategija i program prodaje
5. Predviđanje i prognoziranje prodaje
6. Organizovanje prodaje i prodajna kvota
7. Realizovanje prorama prodaje
8. Ocena i kontrola programa prodaje
9. Internacionalna prodaja i menadžment prodaje
10. Poslovni vodič kroz biznis i etikeciju
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Analiza primera iz prakse
2. Poseta preduzećima
3. Izrada i analiza seminarskih radova
Literatura

1

Pavlović Đ.: Menadžment prodaje,VIPOS Valjevo, 2009

2

Lovreta S., Janićijević N., Petrović G.: Prodaja i menadžment prodaje,Savremena administracija, Beograd, 2003.

3

Gašović M.: Menadžment prodaje, Savremena administracija, Beograd, 2003

4

Kotler F. : Kako kreirati, ovladati i dominirati tržištem, Adižes, 2004

5

Porter M. : Konkurentska prednost, Adižes, 2006
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Teorijska nastava, vežbe, prezentacija praktičnih radova i diskusija o njima, testovi, dovođenje uspešnih menadžera, stručne ekskurzije
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
kolokvijumi2×20usmeni ispit

30

seminari20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

Оставите одговор