Međunarodna računovodstvena regulativa , MRR

 

Studijski program Poslovna ekonomija, Međunarodna poslovna administracija
Izborno područje (modul)Računovodstvo, revizija i porezi
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaMeđunarodna računovodstvena regulativa
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni/Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Upoznavanje studenata sa:
– Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima revizije i njjihovom primenom u različitim zemljama.
– Upoznavanje studenata sa osnovama i značajem primene Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja pri sastavljanju finansijskih izveštaja.
– Značejem primene Međunarodnih standarda revizijs kao uslova za povećanje dostupnosti finansijskim institucijama na međunarodnom tržištu kapitala i privlačenja stranih investitora.
Ishod
predmeta
Student koji položi ovaj ispit osposobljen je za:
– Učestvovanje u sastavljanju međunarodno uporedivih finansijskih izveštaja
– Razumevanje i korišćenje uporedivih finansijskih izveštaja
– Primenu međunarodnih standarda revizije
– Sticanje pojedinih stručnih zvanja u računovodstvu i reviziji
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Ciljevi i kvalitativna obeležja finansijskih izveštaja u skladu sa MRS
2. Prezentiranje finansijskih izveštaja
3. Konsolidovanje finansijskih izveštaja
4.Priznavanje i merenje imovine, obaveza, prihoda i rashoda
5. Objavljivanje izveštaja
6.Struktura međunarodnih standarda revizije
7. Primena međunarodnih standarda revizije
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Analiza konkretnih primera iz oblasti računovodstva i revizije
2. Slučajevi iz prakse različitih zemalja- case study
3. Analiza konkretnih izveštaja o izvršenoj reviziji
4. Prezentacija i odbrana seminarskih radova iz oblasti računovodstva i revizije
5. Debate o praktičnim primerima
Literatura

1

Grupa autora, Priručnik o praktičnoj primeni MSFI, Savez računovođa i revizora Srbije, 2009.god

2

Međunarodni računovodstveni standardi-prevod 2010

3

Grupa autora, Međunarodni standardni revizije, prevod 2007 godina

4

Christophen N., Parker R., Comparative Internacional Accounting, elevent edition FT Prentice Hall, 2010

5

Časopisi iz oblasti računovodstva i revizije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, ex catedra, vežbe `case study` metoda, kolokvijumi, seminari, praktičan zadatak u manjim grupama (timovima) – konkretan primer analize poslovanja preduzeća na bazi finansijskih izveštaja odabranog preduzeća, obrada podataka u Microsoft Excel-u, prezentacije obrađenih primera -diskusija, dileme, problemi, kontinuirano vrednovanje rada studenata
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60 Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit     40
praktična nastavausmeni ispit

kolokvijumi2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор