Međunarodne finansije, SMFI

 

Studijski program

Upravljanje finansijama

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

Specijalističke strukovne studije/studije II stepena

Naziv predmeta

Međunarodne finansije

Broj ESPB

9

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa internacionalnim finansijama i ovladavanje metodama i tehnikama upravljanja internacionalnim finansijama.

Ishod
predmeta

Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
a) definiše, identifikuje i razume problematiku korporativnih finansija,
b) povezuje i analizira materiju,
v) samostalno izvodi zaključke i
g) stečena znanja primeni u praktičnom radu.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Sadržina i značaj međunarodnih finansija;
2. Devizni kurs, teorije o deviznom kursu i faktori koji determinišu visinu deviznog kursa,
3. Realnost i ravnoteža deviznog kursa, izloženost kompanija i banaka kursnom riziku, devizno tržište i platni bilans,
4. Međunarodni finansijski, monetarni i bankarski sistem,
5. Međunarodna finansijska tržišta i i proces stvaranja jedinstvenog evropskog finansijskog tržišta,
6. Međunarodno kretanje kapitala,
7. Sistemi, načini i instrumenti plaćanja u međunarodnom biznisu,
8. Obazbeđenje plaćanja u međunarodnom biznisu i
9. Osiguranje izvoznih kredita.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Međunarodno budžetiranje kapitala u praksi;
2. Praktično funkcionisanje međunarodnih finansijskih tržišta;
3. Načini finansiranja projekata od strane međunarodnih finansijskih istitucija;
4. Strana ulaganja u praksi
5. Upotreba instrumenata međunarodnih plaćanja u praksi;
6. Primena instrumenata obezbeđenja u međunarodnom biznisu

Literatura

1

Miloš Kastratović: Menadžment internacionalnih finansija, II izmenjeno i dopunjeno izdanje, Fakultet za internacionalni menadžment, Beograd, 2001

2

Jelena Kozomara i Sandra Stojadinović Jovanović: Međunarodno poslovno finasiranje, CID Beograd, 2011

3

Dragovan Milićević: Platni bilans i devizni kurs, Institut za ekonomsku diplomatiju Beograd, 2006

4

John Holland: International financial management, Published, Blackwel Publichers, Oxford, 1993

5

Cveta Anđelković i Dragoslav Vuković, Instrumenti obezbeđenja i instrumenti plaćanja u međunarodnom prometu, Institut za poslovna istraživanja Beograd, 2004

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

33

Metode
izvođenja
nastave

Osnovni oblik izvođenja nastave će biti predavanja i vežbe. Studenti će kroz praktičan rad biti u mogućnosti da samostalno ili u saradnji sa izvođačima nastave urade praktične primere iz prakse na bazi realnih finansijskih pokazatelja odabranih kompanija

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 50

Završni ispit

poena 50

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

50

praktična nastava

usmeni ispit

 

kolokvijumi

20

seminari

20

 

Оставите одговор