Međunarodni biznis, MEB

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Međunarodni biznis
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Usvajanje principa, strategija i veština, neophodnih za ostvarivanje međunarodno relevantnog tržišnog uspeha
– Razumevanje savremenog međunarodnog okruženja kao i realnih i finansijskih međunarodnih odnosa
– Upoznavanje sa konkretnim primerima i načinima uključivanja i opstanka na svetskom tržištu
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– razumevanje različitih oblika poslovanja i primenu instrumenata međunarodnog marketinga u međunarodnom biznisu
– izbor načina uključivanja, pozicioniranja i opstanka na svetskom tržištu
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Efekti globalizacije i internacionalizacije poslovanja
2. Poslovne dimenzije međunarodnog okruženja
3. Međunarodno tržišno targetiranje
4. Forme međunarodnog poslovanja; različiti pristupi pri izboru oblika poslovanja na inostranom tržištu
5. Upravljačko-računovodstveni problemi međunarodnog poslovanja
6. Finansijsko-komercijalni problemi međunarodnog poslovanja
7. Instrumenti međunarodnog marketinga u funkciji internacionalizacije poslovanja
8. Strategijsko usklađivanje instrumenata međunarodnog marketinga
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Poslovni slučajevi iz domaće i međunarodne prakse iz oblasti međunarodnog biznisa
2. Izrada i prezentacija seminarskih radova
3. Posete kompanijama i međunarodnim institucijama
Literatura

1

Sredojević D., Stojadinović-Jovanović S., Vasiljević M., Međunarodni biznis, VIPOS Valjevo, 2009

2

Rakita B.: Međunarodni biznis i menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd 2006

3

Rakita B.: Međunarodni marketing, Ekonomski fakultet, Beograd 2009

4

Kozomara J., Stojadinović-Jovanović S.,: Međunarodno poslovno finansiranje, Ekonomski fakultet, Beograd, 2011

5

Mitrović Đ.: Zemlje u tranziciji i globalizacija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006

6

Hollensen S., Essentials of Global Marketing, Pearson Education, 2009
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, prezentacije domaćih tematskih radova, diskusije po diskusionima grupama, analize studija slučaja, testovi, kolokvijumi
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit 30
praktična nastava 5 usmeni ispit
kolokvijumi 2×20
seminari 15
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор