Međunarodni marketing, MMT

 

Studijski program

Međunarodna poslovna administracija

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Međunarodni marketing

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

– Ukazivanje na neminovnost međunarodne marketing orijentacije u poslovanju u uslovima globalizacije međunarodnog tržišta.
– Osposobljavanje studenata za primenu principa, strategija, instrumenata i veština neophodnih za ostvarivanje uspeha na međunarodnom tržištu.

Ishod
predmeta

– Razumevanje osnova međunarodnog marketinga i povezivanje relevantnih teoretskih okvira sa odlukama u međunarodnom marketingu.
– Analiziranje međunarodnog marketinga u svetlu njegove pozicije i uloge u preduzeću u globalnoj ekonomiji
– Razumevanje procesa međunarodnog marketing istraživanja, od načina definisanja problema i cilja istraživanja do pisanja izveštaja i intrerpretiranja rezultata istraživanja
– Razumevanje i primena međunarodnog marketing miksa u velikom broju različitih situacija kada se radi o proizvodima/uslugama/neprofitnom sektoru
– Primena odgovarajuće međunarodne marketing strategije nastupa i uključivanja na međunarodnom tržištu

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Koncepcijsko usmeravanje međunarodnog marketinga
2. Međunarodna marketinška istraživanja
3. Međunarodno tržišno uključivanje
4. Proizvod kao instrument međunarodnog marketinga
5. Cena kao instrument međunarodnog marketinga
6. Kanali distribucije kao instrument međunarodnog marketinga
7. Integralna promocija kao instrument međunarodnog marketinga
8. Internet marketing

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1 Prezentacija dopunskih informacija i primera iz prakse međunarodnod marketinga (film, Internat)
2. Diskusije, pojedinačni i grupni rad sudenata na rešavanju primera iz prakse i prezentacija rešenja
3. Dopunsko pojašnjenj “težih” lekcija
4. Esej

DON:
1. Istraživački projekat iz analize međunarodnog marketing okruženja
2. Poseta službama za uvoz i izvoz u preduzećima i soljnotrgovinskim organizacijama
3. Seminarski rad iz oblasti specifičnosti primen međunarodnog marketinga (sa akcentom na specifičnostima instrumenata međunarodnog marketing miksa)

Literatura

1

Rakita Branko, „Međunarodni marketing“, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009

2

Đorđević Momčilo, „Međunarodni marketing“, Ekonomski fakultet, Kragujevac, 2005

3

Lee, K and Carter, S. Global Marketing Management, Oxford University Press

4

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

332

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja ex-katedra, studije slučaja, projekat (razvoj međunarodnog marketing plana, uticaj kulturnih razika na nastup preduzeća na međunarodnom tržištu,…), brainstorming, diskusije, multimedijalne prezentacije, esej…

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

30

praktična nastava

20

usmeni ispit

 

kolokvijumi

20

seminari

20

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор