Međunarodno poslovno pravo, MPP

 

Studijski program

Međunarodna poslovna administracija

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Međunarodno poslovno pravo

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa specifičnostima poslovnog prava u oblasti međunarodnog prometa roba i usluga. Predmet je koncipiran tako da student stiče osnovna znanja o subjektima međunarodnog poslovnog prava, najvažnijim ugovorima međunarodnog poslovnog prometa, osnovnim mehanizmima plaćanja u međunarodnom poslovanju kao i načinu rešavanja sporova koji proizilaze iz međunarodnih poslovnih odnosa

Ishod
predmeta

Nakon uspešno savladanog gradiva studenati će:
– biti upoznati sa ključnim pravnim elementima i okvirima međunarodnog poslovnog prometa;
– moći da prepoznaju različite nivoe na kojima se stvaraju pravna pravila koja imaju značaj međunarodnih izvora prava u ovoj oblasti;
– biti osposobljeni da uoče razlike i specifičnosti najvažnijih ugovornih odnosa u međunarodnom poslovnom prometu u odnosu na istovrsne odnose u unutrašnjem poslovnom prometu;
– biti u stanju da prepoznaju posebna pravila koja važe u oblasti međunarodnih plaćanja i obezbeđenja plaćanja odnosno rešavanja sporova koji proizilaze ih međunarodnih poslovnih odnosa;
– biti osposobljeni da stečena znanja upotrebe u poslovnoj komunikaciji sa inostranim privrednim subjektima;

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Pojam, načela i predmet međunarodnog poslovnog prava
2. Izvori međunarodnog poslovnog prava (posebno EU)
3. Savremene tendencije u procesu harmonizacije i unifikacije međunarodnog poslovnog prava
4. Osnovni subjekti u procesu harmonizacije i unifikacije međunarodnog poslovnog prava
5. Uloga i značaj EU i njenih tela u procesu stvaranja međunarodnog poslovnog prava
6. Ugovor i elementi ugovora sa elementom inostranosti
7. Ugovor o međunarodnoj prodaji
8. Prelaz rizika i transportne klauzule (INCOTERMS)
9. Ugovor o međunarodnom zastupanju
10. Ugovor o međunarodnoj špediciji
11. Ugovor o međunarodnom lizingu
12. Ugovor o međunarodnom faktoringu
13. Ugovor o međunarodnoj licenci
14. Komisioni posao u međunarodnom prometu
15. Instrumenti i sredstva plaćanja u međunarodnom poslovnom prometu
16. Ugovor o međunarodnoj bankarskoj doznaci
17. Međunarodni akreditiv
18. Međunarodni bankarski inkaso
19. Međunarodna bankarska garancija
20. Osnovni pojmovi o menici i čeku iz ugla međunarodnog poslovnog prava

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Zaključenje ugovora o međunarodnoj prodaji;
2. Zaključenje ugovora o lizingu i licenci sa stranim eleentom;
3. Praktični primeri međunarodnih plaćanja putem međunarodne bankarske doznake i međunarodnog dokumentarnog akreditiva;
4. Praktični primeri obezbeđenja plaćanja u međunarodnom prometu;
5. Praktični primeri funkcionisanja međunarodnih hartija od vrednosti

Literatura

1

Đurović, R., Međunarodno privredno pravo, Beograd 2004, Pravni fakultet Beograd

2

Šogorov, S., Međunarodno privredno pravo, Novi Sad 2008, Pravni fakultet Novi Sad

3

4

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

22

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, vežbe, kolokvijumi, konsultacije, rad u malim grupama studenata, prezentacije, interaktivna diskusija u vezi sa prezentacijama i aktuelnim primerima iz stručnih i drugih časopisa i magazina (članci, tekstovi…), a koji su povezani sa predmetom nastave.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 40

Završni ispit

poena 60

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

usmeni ispit

60

kolokvijumi

2×15

seminari

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор