Nemački jezik, NEM

 

Studijski program

Međunarodna poslovna administracija

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Nemački jezik

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Ovladavanje čitanjem, pisanjem, govorom i razumevanjem slušanog i pisanog teksta sa posebnim akcentom na usvajanje stručne poslovne terminologije, ali i leksike vezane za cvakodnevnu komunikaciju. Kroz simulacije, jednostavne stručne tekstove i prikaze iz filmova, razvijaće se interkulturalna kompetencija, time će studenti/kinje biti spremni/e na interkulturalne susrete. Razvijanje sve četiri jezičke aktivnosti, s posebnim akcentom na govor. Osamostaljivanje u učenju stranog jezika, već od početnog nivoa.

Ishod
predmeta

Posle uspešno savladanog gradiva student/kinja će biti sposoban/a:
– da se usmeno i pismeno izražava na jednostavne svakodnevne teme i teme vezane za poslovnu komunikaciju
– da uspešno primeni znanja, koja je stekao u konkretnim svakodnevnim i poslovnim situacijama
– da adekvatno odreaguje u interkulturalnoj komunikaciji sa govornicima sa nemačkog govornog područja
– da bude samostalan u daljem učenju stranog jezika

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Gramatičke strukture: Personalpronomina im Nominativ, Dativ und Akkusativ, Präsens, W-Fragen, (Un)bestimmter Artikel, Modalverben, Imperativ, Possessivartikel, temporale und lokale Präpositionen, Präteritum, Höflichkeitsform Konjunktiv II, Komparation der Adjektive, Perfekt.
2. Teme: Upoznavanje, predstavljanje i obraćanje u različitim prilikama; Brojevi i vreme; Aktivnosti u toku radnog dana; Situacija u restoranu; Obilazak kompanije i odnos prema poslovnim partnerima; (Poslovna) putovanja i organizacija (rezervacija karti, itd.); Snalaženje u nepoznatom gradu; Pozivanje, otkazivanje ili odlaganje (poslovnih) susreta.
3. Leksika iz registra „opšteg“ jezika, ali i jezika struke u vezi sa jednostavnim situacijama u poslovnoj sferi.
4. Pisana i usmena komunikacija (telefonski razgovor, kraći i-mejl i faks, popunjavanje formulara).
5. Interpretiranje podataka iz reda vožnje, karte puta, šeme kompanije, malih oglasa i ponuda proizvođača.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Uvežbavanje gramatičkih struktura kroz govorne situacije i usvajanje određenog vokabulara za A1 nivo znanja
2. Simulacija razgovora na obrađene teme iz privatnog i poslovnog života (rad u paru ili grupi).
3. Predstavljanje kompanije (stvarne ili imaginarne), njene aktivnosti i organizacije.
4. Interpretiranje podataka iz reda vožnje, karte puta, šeme kompanije, malih oglasa i ponuda proizvođača.
5. Uvežbavanje pisanja kraćeg i-mejla i faksa, popunjavanja formulara.
6. Rad na usvajanju strategija za razvijanje autonomije u učenju stranog jezika; samoevaluacija znanja.

Literatura

1

Becker, N.; Braunert, J.: Alltag, Beruf & Co, Kursbuch + Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland, 2009.

2

Niebisch, D., Penning-Hiemstra, S., Specht, F., Bovermann, M., Reimann, M.: Schritte International 2, Kursbuch + Arbeitsbuch (A1/2), Max Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland, 2006.

3

Reimann, M.: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland, 2004.

4

Specht, F.: Schritte International 1/2 DVD, Max Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland, 2008.

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

42

Metode
izvođenja
nastave

Nastava se odvija u malim grupama, od studenata/kinja se očekuje aktivno učešće u nastavnom procesu. Prednost se daje komunikativnom pristupu učenja jezika. U nastavi se pored audio i video materijala koristi i internet.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 50

Završni ispit

poena 50

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

usmeni ispit

50

kolokvijumi

2×20

seminari

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор