Osiguranje, OSI

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaOsiguranje
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Upoznavanje studenata, njihovo shvatanje i razumevanje značaja, uloge i vrednosti osiguravajuće funkcije;
– Savladavanje osiguravajućih procesa i mehanizma rada institucija osiguranja;
– Razvijanje sposobnosti za individualno i timsko rešavanje problema u osiguranju korišćenjem metoda i tehnika rada
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– samostalan rad na poslovima višeg stepena složenosti u osiguranju;
– poslove osiguranja imovine i lica – menadžerske poslove na nivou odeljenja i sektora u osiguranju
– procenu rizika i mogućnost definisanja i izbora optimalnih opcija
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osiguranje kao pravna i ekonomska kategorija
2. Predmet i vrste osiguranja
3. Funkcije u osiguranju
4. Elementi osiguranja
5. Dokumenti u osiguranju
6. Ugovorni aspekti osiguravajućeg procesa
7. Učesnici osiguranja
8. Organizacija osiguravajućih društava
9. Polisa i drugi instrumenti osiguranja
10. Fondovi osiguranja
11. Harmonizacija poslova osiguranja sa standardima EU
12. Vrste osiguranja prema realitetu obuhvata
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Popunjavanje dokumenata osiguranja (polisa, lista pokrića)
2. Prodaja osiguranja (praktični primeri)
3. Prikaz i analiza štete u osiguranju
4. Izrada ugovora o osiguranju (praktični primeri)
5. Korišćenje softvera za standardne poslove u osiguranju
Literatura

1

Šulejić P.: Pravo osiguranja, Pravni fakultet, Beograd, 2002.

2

Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T.: Osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd, 2010

3

Rakonjac-Antić T.: Penzijsko i zdravstveno osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd, 2010

4

Williams C.A., Smith M.L., Young P.C.: Risk management and insurance, Mc Graw-Hill, Boston, 1998

5

Zakon o osiguranju
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
32
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, korišćenje interneta, posete bankama, osiguravajućim društvima i državnim institucijama.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60 Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit

40

kolokvijumi2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор