Osnovi poslovnog prava, OPP

 

Studijski program

svi studijski programi

Izborno područje (modul)

svi moduli

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Osnovi poslovnog prava

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Cilj predmeta je upoznati studenta sa osnovama građanskog, stvarnog , obligacionog, a pre svega poslovnog prava odnosno sticanje osnovnih znanja u vezi osnivanja, uslova osnivanja, vrsta i osnovnih karakteristika privrednih društava (kompanija), najvažnijih ugovora poslovnog prometa i hartija od vrednosti. Predmet je koncipiran tako da pruža optimalnu kombinaciju teorijskih saznanja, pozitivno-pravnih i uporedno-pravnih rešenja i standarda, što je neophodno za šire i realnije sagledavanje pravnih i drugih važnih pitanja u ovim oblastima.

Ishod
predmeta

Nakon uspešno savladanog gradiva studenati će:
– biti upoznati sa osnovnim pravnim institutima u oblasti građanskog, stvarnog, obligacionog i poslovnog prava;
– razlikovati posebne institute i specifičnosti stvarnopravnog i obligacionog odnosa;
– biti u mogućnosti da identifikuju i prepoznaju specifičnosti različitih formi privrednih društava i drugih privrednih subjekata;
– biti upoznat sa osnovnim ugovorima poslovnog prometa i funkcionisanjem hartija od vrednosti u poslovnom prometu;
– umeti da identifikuje i razume ulogu i uticaj države u savremenom poslovnom okruženju;

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Pojam i izvori prava;
2. Pojam i karakteristike subjekata prava (fizička i pravna lica)
3. Osnovni pojmovi o građanskom, stvarnom, obligacionom i poslovnom pravu
4. Privatna svojina i druga stvarna prava
5. Pojam, osobine i podela ugovora; zaključenje, obezbeđenje ugovora i prouzrokovanje štete
6. Pojam i osobine ugovora u privredi i najvažniji ugovori poslovnog prometa
7. Pojam i status privrednih subjekata
8. Preduzetnik
9. Privredna društava (opšte karakteristike, individualizacija u pravnom prometu)
10. Privredna društva (ortačko društvo; komanditno društvo; društvo sa ograničenom odgovornošću; akcionarsko društvo;)
11. Ostali privredni subjekti (javna preduzeća, poslovne banke, osiguravajuće kompanije, berze)
12. Stečaj i likvidacija
13. Povezana privredna društva i pravo konkurencije
14. Pojam, vrste i osobine hartija od vrednosti (posebno o menici, čeku, skladišnici, tovarnom listu i akcijama)
15. Uloga i uticaj države u savremenom poslovnom okruženju

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Sastavljanje ugovora o sticanju svojine
2. Konstituisanje hipoteke
3. Sastavljanje akata o osnivanju privrednih društava
4. Praktični primeri obezbeđenja ispunjenja ugovora u privredi
5. Popunjavanje meničnog pismena i prenos menice

Literatura

1

Lukić, Košutić: Uvod u pravo, Beograd, 2004

2

Vasiljević M: Poslovno pravo, Beograd 2006

3

Tomić Z: Upravno pravo, Beograd 2011

4

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

32

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, vežbe, kolokvijumi, konsultacije, rad u malim grupama studenata, prezentacije, interaktivna diskusija u vezi sa prezentacijama i aktuelnim primerima iz stručnih i drugih časopisa i magazina (članci, tekstovi…), a koji su povezani sa predmetom nastave.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 40

Završni ispit

poena 60

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

usmeni ispit

60

kolokvijumi

2×15

seminari

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор