Osnovi računovodstva, ORN

 

Studijski program

svi studijski programi

Izborno područje (modul)

svi moduli

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Osnovi računovodstva

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Sticanje osnovnih znanja iz računovodstva primenljivih u struci, kroz razumevanje:
– računovodstvenog ciklusa
– računovodstva kao jezika poslovanja i informacionog sistema
– računovodstva kao temelja poslovnog odlučivanja

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– razumevanje logike računovodstvenog evidentiranja poslovanja
– sastavljanje osnovnih finansijskih izveštaja, njihovog čitanja i razumevanja
– zaključivanje o bitnim faktorima ulaganja kapitala i njegove preduzetničke upotrebe

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1 .Računovodstvo – sadržaj, koncept, ciljevi
2. Računovodstveni proces (ciklus)
3. Instrumenti računovodstva
4. Računovodstvo imovine
5. Računovodstvo kapitala i obaveza
6. Računovodstvo troškova i prihoda
7. Utvrđivanje rezultata poslovanja
8. Pogonsko računovodstvo
9. Finansijski izveštaji – forma i sadržina
10. Razumevanje finansijskih izveštaja različitih poslovnih subjekata

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. tačka 4-10 `case` metoda – slučajevi koji ilustruju teorijsku nastavu
2. tačka 4-10 teme za seminarske radove
3. izrada zadataka iz Praktikuma

DON:
1. rad u virtulenom preduzeću: formiranje i popunjavanje instrumenata platnog prometa, kalkulacija, faktura.
2. forme i sadržine izvoda tekućeg i deviznog računa
3. priprema finansijskih izveštaja za analizu

Literatura

1

Milićević D., Božanić J., Vasiljević M.: Osnovi računovodstvo, VIPOS, Valjevo, 2012

2

R. Meigs & W. Meigs: Računovodstvo – Mate Zagreb, 2005

3

Radovanović S. i drugi: Praktikum iz osnova računovodstva, VIPOS Valjevo, 2012

4

Zakoni i propisi iz oblasti računovodstva

5

Časopisi iz oblasti računovodstva

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

221

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, ex catedra, vežbe `case` metoda, kolokvijumi, individualno i timsko rešavanje `case` metoda, seminari, grupna obrada tema na primeru konkretnog preduzeća i prezentacija rada, kontinuirano vrednovanje rada studenata

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

usmeni ispit

30

kolokvijumi

60

seminari

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор