Ponašanje potrošača, POP

 

Studijski program

Poslovna ekonomija

Izborno područje (modul)

Marketing i trgovina

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Ponašanje potrošača

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Razumevanje ponašanja potrošača i uticaja na njega pre, za vreme i posle kupovine u cilju kreiranja efikasnih marketing strategija namenjenih tržištu finalne i poslovne potrošnje.

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da:
– Razume mesto i ulogu potrošača u marketinškom odlučivanju preduzeća
– Analizira interne i eksterne faktore uticaja na ponašanje i odlučivanje finalnih i poslovnih potrošača
-Demonstrira prikupljanje informacija o potrošačima i njihovu upotrebu u marketinškom odlučivanju, pre svega u odlučivanju o upravljanju odnosima sa potrošačima, segmentaciji, pozicioniranju i promociji
– Kritički procenjuje različite prakse zakonske zaštite i organizovanja potrošača

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Potrošač u marketingu
2. Potrebe, motivi i stavovi potrošača
3. Determinante ponašanja potrošača
4. Sociološka i psihografska istraživanja potrošača
5. Psihološka i motivaciona istraživanja ponašanja potrošača
6. Odlučivanje potrošača o kupovini
7. Motivi i ponašanje industrijskog kupca
8. Modeli ponašanja potrošača
9. Međukulturalno ponašanje potrošača
10. Organizovanje i zaštita potrošača – domaća i međunarodna praksa

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Rešavanje studija slučaja u grupama
2. Izrada i prezentacija istraživačkih seminarskih radova
3. Gostujući predavači

Literatura

1

Maričić B: Ponašanje potrošača-marketinški pristup, Savremena administracija, Beograd, 2011

2

Shiffman, L. Kanuk, L.L. Ponašajne potrošača. VII izdanje, Prentice Hall/Mate Zagreb, 2004

3

Solomon, M.R. Bamossy, G.J. Askegaard, S: Consumer behaviour: a European perspective. Prentice Hall. 1999

4

Stanković, Lj. Đukić, S. Marketing istraživanja-studije slučaja- Istraživanje ponašanja potrošača. Ekonomski fakultet, Niš, 2006

5

Anđelković, S. Istraživanje ponašanja potrošača. Beogradska poslovna škola, Beograd, 2002.

6

Internet: www.consumersinternational.org/Consumers International, globalni savez potrošačkih organizacija

7

Internet: www.beuc.org The European Consumers’ Organisation – potrošačke organizacije Evropske unije

8

Internet: www.nops.org.rs Nacionalna organizacija potrošača Srbije

9

Časopisi: Marketing, Journal of Consumer Research, Journal of Consumer Behaviour

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

22

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja ex katedra, studije slučaja, izrada i prezentacija istraživačkih seminarskih radova, diskusije i radionice.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

30

praktična nastava

usmeni ispit

 

kolokvijumi

2×25

seminari

10

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор