Poslovanje osiguravajućih društava

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovanje osiguravajućih društava
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Osposobljavanje studenata za razumevanje specifičnosti poslovanja osiguravajućih društava;
– Razvijanje sposobnosti za analizu finansijske stabilnosti osiguravajućih društava;
– Sticanje znanja o vrstama rizika kojima su izložena osiguravajuća društva kao i o načinu prevazilaženja istih.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
– identifikuje i upravlja rizicima kojima je osiguravač izložen;
– napravi izbor optimalnog načina finansiranja i investiranja u osiguravajućim kompanijama.
– obavlja menadžerske poslove na nivou filijale
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Načela poslovanja osiguravajućih društava;
2. Finansijski izveštaji osiguravajućih društava;
3. Imovina; garantne i tehničke rezerve društava za osiguranje;
4. Upravljanje finansijskim resursima osiguravača;
5. Upravljanje rizicima osiguranja;
6. Tarifiranje osiguranja;
7. Investiranje u organizacijama za osiguranje;
8. Upravljanje ljudskim resursima osiguravača;
9. Nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje;
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Ocena boniteta osiguravajućih društava;
2. Obračun margine solventnosti prema premijskom indeksu i na bazi indeksa šteta;
3. Gostujući predavači i istaknuti stručnjaci iz prakse;
4. Stručna poseta uspešnim osiguravajućim kompanijama.
Literatura

1

Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T.: Osiguranje, Ekonomski fakultet, Beograd, 2010

2

Ostojić S.: Osiguranje i upravljanje rizicima, Data Status, Beograd, 2007.

3

Vaughan E., Vaughan T.: Osnove osiguranja i upravljanja rizicima, Mate, Zagreb, 2007

4

Kapor P.,: Osnove osiguranja – teorija, praksa i regulativa, Poslovni biro, Beograd, 2008

5

Kočović J.: Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju lica, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006

6

Rejda G.E.: Principles of risk management and insurance, Harper Collins, New York, 2001
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, analize studija slučajeva, korišćenje interneta, posete osiguravajućim kompanijam i državnim institucijama.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60 Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit

        40

kolokvijumi2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор