Poslovna administracija i protokol, SPAP

 

Studijski program

Poslovna informatika

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

Specijalističke strukovne studije / studije II stepena

Naziv predmeta

POSLOVNA ADMINISTRACIJA I PROTOKOL

Broj ESPB

9

Status predmeta (obavezni/izborni)

Izborni

Uslov

Cilj
predmeta

– osposobljavanje za obavljanje poslova u poslovnoj administraciji primenom aplikativnog softvera

Ishod
predmeta

Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– poznaje pravnu regulativu vezanu za upravni postupak, kancelarijsko poslovanje i radno-pravni status zaposlenih
– koristi aplikativi softver u izradi i korišćenju dokumenata u poslovnoj administraciji i protokolu

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Upravni postupak: osnovni pojam; pokretanje, obustavljanje i prekidanje; tok postupka; kada se donosi rešenje a kada zaključak; redovna i vanredna pravna sredstva.
2. Obrasci u upravnom postupku (obavezni i neobavezni).
3. Kancelarijsko poslovanje: pojam, propisi. Osnovna evidencija. Arhiviranje.
4. Postupci i dokumenti radno-pravnog statusa zaposlenih: konkursi i oglasi; prijem u radni odnos i prestanak radnog odnosa; prijave i odjave na osiguranje; rešenja vezana za prava iz radnog odnosa; vođenje evidencije i personalnih dosijea.
5. Etički aspekti i poslovna etika.
6. Primena aplikativnog softvera u poslovnoj administraciji i kancelarijskom poslovanju.
7. Izrada šablona za pojedine tipove dokumenata.
8. Generisanje dokumenta na osnovu podataka različitih baza podataka. Cirkularna pisma.
9. Upravljanje dokumentima.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Analiza slučajeva
2. Pretraživanje zakona i propisa
3. Primena programa za obradu teksta u kancelarijskom poslovanju.
4. Izrada pojedinih tipova dokumenata.
5. Organizacija i razmena dokumenata, elektronska pošta, intranet.
6. Automatizacija izrade dokumenata, podešavanje programa, šabloni.

Literatura

1

Zakoni i propisi iz oblasti upravnog prava, radnog prava i kancelarijskog poslovanja

2

Zoran Mačkić, Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, autorsko izdanje, Banjaluka, 2005.

3

D. Perić, Poslovna informatika – odabrana poglavlja, Vipos, Valjevo, 2007

4

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

33

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, vežbe, domaći zadaci, test, projekat, usmeni ispit – prezentacija i odbrana projekta.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktičan test

30

usmeni ispit

30

kolokvijumi/test

praktičan ispit

projekat

30

 

Оставите одговор