Poslovna analiza i izveštavanje, SANI

 

Studijski program

Poslovna informatika, Upravljanje finansijama

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

Specijalističke strukovne studije / studije II stepena

Naziv predmeta

POSLOVNA ANALIZA I IZVEŠTAVANjE

Broj ESPB

9

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni/Izborni

Uslov

Cilj
predmeta

– Osposobljavanje studenata za poslovnu analizu i izradu izveštaja primenom standardnog i specijalizovanog aplikativnog softvera

Ishod
predmeta

Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– poznaje metoda i postupaka poslovne analize
– koristi programe za statističku analizu
– koristi programe za tabelarne proračune na nivou naprednog ECDL sertifikata
– izradi poslovni izveštaj srednje i velike složenosti

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Statističke metode. Verovatnoća. Slučajne veličina. Raspodele verovatnoće.
2. Uvod u statistiku. Izračunavanje statističkih pokazatelja. Statistička ocena. Testiranje hipoteze.
3. Softver za statističku analizu – SPSS.
4. Analiza vremenskih serija.
5. Statistička analiza i donošenje odluka
6. Analiza poslovanja preduzeća.
7. Analiza osnovnih funkcija preduzeća.
8. Finansijska analiza.
9. Instrumenti finansijske analize.
10. Postupak finansijske analize.
11. Ocena finansijske strukture i rentabilnosti poslovanja preduzeća.
12. Osnove planiranja i prognoziranja.
13. Grafičko prikazivanje statističkih podataka.
14. Primena programa za tabelarne proračune (spreadsheet) u poslovnoj analizi i izveštavanju.
15. Primena programa za statističku analizu u poslovnoj analizi i izveštavanju.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Analiza slučajeva
2. Programi za tabelarne proračune
3. Poslovna analiza pomoću programa za tabelarne proračune
4. Specijalizvani programi – SPSS
5. Izrada izveštaja

Literatura

1

Ivanišević Milorad, Poslovne finansije, Ekonomski fakultet Beograd,2011.

2

Soldić-Aleksić,J., Analiza podataka,Ekonomski faklultet, Beograd ,2011

3

Julie Pallant SPSS – priručnik za preživljavanje, Mikro knjiga. Beograd, 2011

4

C. D. Frye, Microsoft Office Excel 2007 korak po korak, CET, Beograd, 2007.

5

Peterson P., Fabrozzi F., Analysis of Financial Statements, Wiley Publications, 2006.

6

Higgins R., Analzsis for Financial Management, McGraw Hill, 2006.

7

Dr Jasna Soldić-Aleksić ,Aplikativni softver za statističku analizu i tabelarna izračunavanja, Ekonomski fakultet Beograd, 2004

8

Zlatko J. Kovačević, Analiza vremenskih serija, Ekonomski fakultet Beograd, 1998 .

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

33

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, vežbe, domaći zadaci, test, praktični test, praktični ispit.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 40

Završni ispit

poena 60

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktičan test

20

usmeni ispit

 

kolokvijumi/test

10praktični ispit60

seminarski rad

 

Оставите одговор