Poslovna analiza i izveštavanje, SANI

 

Studijski program

Poslovna informatika, Upravljanje finansijama

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

Specijalističke strukovne studije / studije II stepena

Naziv predmeta

POSLOVNA ANALIZA I IZVEŠTAVANjE

Broj ESPB

9

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni/Izborni

Uslov

Cilj
predmeta

– Osposobljavanje studenata za poslovnu analizu i izradu izveštaja primenom standardnog i specijalizovanog aplikativnog softvera

Ishod
predmeta

Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– poznaje metoda i postupaka poslovne analize
– koristi programe za statističku analizu
– koristi programe za tabelarne proračune na nivou naprednog ECDL sertifikata
– izradi poslovni izveštaj srednje i velike složenosti

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Statističke metode. Verovatnoća. Slučajne veličina. Raspodele verovatnoće.
2. Uvod u statistiku. Izračunavanje statističkih pokazatelja. Statistička ocena. Testiranje hipoteze.
3. Softver za statističku analizu – SPSS.
4. Analiza vremenskih serija.
5. Statistička analiza i donošenje odluka
6. Analiza poslovanja preduzeća.
7. Analiza osnovnih funkcija preduzeća.
8. Finansijska analiza.
9. Instrumenti finansijske analize.
10. Postupak finansijske analize.
11. Ocena finansijske strukture i rentabilnosti poslovanja preduzeća.
12. Osnove planiranja i prognoziranja.
13. Grafičko prikazivanje statističkih podataka.
14. Primena programa za tabelarne proračune (spreadsheet) u poslovnoj analizi i izveštavanju.
15. Primena programa za statističku analizu u poslovnoj analizi i izveštavanju.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Analiza slučajeva
2. Programi za tabelarne proračune
3. Poslovna analiza pomoću programa za tabelarne proračune
4. Specijalizvani programi – SPSS
5. Izrada izveštaja

Literatura

1

Ivanišević Milorad, Poslovne finansije, Ekonomski fakultet Beograd,2011.

2

Soldić-Aleksić,J., Analiza podataka,Ekonomski faklultet, Beograd ,2011

3

Julie Pallant SPSS – priručnik za preživljavanje, Mikro knjiga. Beograd, 2011

4

C. D. Frye, Microsoft Office Excel 2007 korak po korak, CET, Beograd, 2007.

5

Peterson P., Fabrozzi F., Analysis of Financial Statements, Wiley Publications, 2006.

6

Higgins R., Analzsis for Financial Management, McGraw Hill, 2006.

7

Dr Jasna Soldić-Aleksić ,Aplikativni softver za statističku analizu i tabelarna izračunavanja, Ekonomski fakultet Beograd, 2004

8

Zlatko J. Kovačević, Analiza vremenskih serija, Ekonomski fakultet Beograd, 1998 .

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

3 3

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, vežbe, domaći zadaci, test, praktični test, praktični ispit.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 40

Završni ispit

poena 60

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktičan test

20

usmeni ispit

 

kolokvijumi/test

10 praktični ispit 60

seminarski rad

 

Оставите одговор