Poslovna logistika, PLG

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul)Marketing i trgovina
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovna logistika
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Upoznavanje sa elementima poslovne logistike i njihovim uticajem na povećanje konkurentske sposobnosti preduzeća
– Ovladavanje metodama i tehnikama rada pomoću kojih se optimiziraju pojedini delovi logističkog procesa
– Razvijanje sposobnosti za individualno i timsko rešavanje problema iz domena upravljanja logističkim aktivnostima.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da:
– uvede logistički pristup u poslovanje preduzeća
– obavlja logističke poslove marketinški usmerene i troškovno determinisane
– ostvaruje konkurentan nivo servisa potrošača-kao osnovni cilj logističkog menadžmenta
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Suština i značaj marketing logistike
2. Kanali fizičke distribucije
3. Upravljanje servisom potrošača
4. Upravljanje zalihama
5. Upravljanje transportom
6. Upravljanje skladištenjem
7. Troškovi marketing logistike
8. Organizacija logistike u poslovnom sistemu firme
9. Informacioni sistemi u logistici
10. Međunarodna logistika
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Prezentacije individualnih i timskih studentskih radova
2. Poseta firmama
3. Predavanja po pozivu logističkih operativaca
4. Case study / analiza slučajeva iz prakse
Literatura

1

Božić V., Aćimović S., Rakić S.: Poslovna logistika, Ekonomski fakultet, VIPOS, Valjevo, 2011

2

Božić V. , Aćimović S.: Marketing logistika, Ekonomski fakultet Beograd, 2008

3

Barac N. , Milovanović G.: Upravljanje poslovnom logistikom, Ekonomski fakultet Niš, 2004

4

Gereke Lj. : Logistika preduzeća, Viša poslovna škola Beograd, 2006

5

Bloomberg D.J., Le May S., Hanna J.B., Logisitika, Mate Zagreb, 2006

6

Bowersox D.J, Closs D, Logistics management, Mc Graw-Hill Co.,New York, USA, 2006
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, prezentacije praktičnih radova i diskusija o njima, kolokvijum
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit30
praktična nastavausmeni ispit

kolokvijumi2×20
seminari20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор