Poslovna politika banaka

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovna politika banaka
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja iz oblasti metoda upravljanja sredstvima banaka
– Sticanje znanja iz oblasti metoda upravljanja plasmanima banaka
– Razumevanje rizika u bankarskom poslovanju i ovladavanjem tehnika i mehanizama za njihovo smanjenje
– Razumevanje i ovladavanje procesima i mehanizmima poslovne politike banaka
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet će moći da:
– vrednuje različite izvore sredstava finansijskog potencijala banaka
– izabere metod upravljanja sredstvima u bankama
– proceni poslove banaka na tržištu novca i kapitala
– napravi izbor optimalnog načina plasmana bankarskih sredstava
– vrednuje i proceni rizike u bankarskom poslovanju
– oceni bonitet i rejting banaka
– integriše poslove supervizije u bankama.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Organizacione strukture u bankarstvu
2. Savremeno finansijsko upravljanje novčanim sredstvima
3. Emisiona aktivnost investicionih banaka i upravljanje investicionim portfolijom
4. Sekjuritizacija kredita
5. Osnove kvantitativnih modela bankarskih rizika
6. Operativno upravljanje bankarskim rizicima
7. Hedžing transakcije banaka na tržištu novca i kapitala
8. Ocena boniteta banaka i rejting banaka
9. Efikasnost poslovne politike banaka
10. Upravljanje aktivom banaka
11. Upravljanje pasivom banaka
12. Prudenciona kontrola i supervizija banaka
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Poslovni slučajevi iz oblasti upravljanja sredstvima, plasmanima i rizicima u bankama
2. Izrada i prezentacija seminarskih radova
3. Poseta bankama
Literatura

1

Živković A.., Komazec S., Ristić Ž.: Poslovna politika banaka – Bankarski menadžment, finansijska tržišta i berze,
Ekonomski fakultet Beograd, Beograd, 2002

2

Ćirović M.:Bankarstvo, Beograd, 2001

3

Zakon o investicionim fondovima

4

Zakon o bankama

5

Zakon o Narodnoj banci Srbije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, analize studija slučajeva, korišćenje interneta, posete bankama i državnim institucijama.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60 Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit

       40

kolokvijumi2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор