Poslovna prezentacija i grafika, SPRE

 

Studijski program

Poslovna informatika, Upravljanje finansijama

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

Specijalističke strukovne studije / studije II stepena

Naziv predmeta

POSLOVNA PREZENTACIJA I GRAFIKA

Broj ESPB

9

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni/Izborni

Uslov

Cilj
predmeta

– Osposobljavanje studenata za pripremu, izrada i usmeno izlaganje poslovnih prezentacija i primenu poslovne grafike

Ishod
predmeta

Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– koristi programe za obradu fotografija za potrebe ugradnje u prezentaciju,
– koristi programe za vektorsko i rastersko crtanje za potrebe izrade prezentacije,
– koristi program za izradu prezentacija na nivou naprednog ECDL sertifikata,
– prikupi potrebne podatke, koncipira i izradi prezentaciju,
– usmeno izloži prezentaciju.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Svrha i ciljevi poslovne prezentacije i grafike.
2. Aplikacije za izradu poslovnih prezentacije i grafike.
3. Programi za izradu overhead prezentacija.
4. Programi za vektorsko i rastersko crtanje.
5. Programi za poslovnu grafiku.
6. Animacija i rendering.
7. Fotografija i programi za obradu fotografija.
8. Programi za pregled fajlova i prezentacija.
9. Grafičko prikazivanje poslovnih podataka.
10. Poslovni dijagrami i grafikoni.
11. Postupak kreiranja prezentacija.
12. Integrisanje grafike i mutlimedije u prezentacije.
13. Publikovanje prezentacije (web, kompakt disk, štampa,…).
14. Priprema i usmeno izlaganje prezentacije.
15. Analiza slučajeva – praktični primeri prezentacija

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Analiza slučajeva
2. Aplikacije za izradu prezentacije
3. Aplikacije za poslovnu grafiku
4. Priprema prezentacije
5. Usmeno izlaganje prezentacije

Literatura

1

J. Cox, J. Preppernau Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak, CET, Beograd, 2007.

2

P. Davis i S. Schwartz, Bukvar za nestrpljive, CorelDRAW X3 (verzija 13) za Windows, CET, Beograd, 2006.

3

A. Scott, Photoshop CS – knjiga za digitalne fotografe, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2004.

4

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

33

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, vežbe, domaći zadaci, test, praktični test, praktični ispit

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 30

Završni ispit

poena 70

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktičan test

20

usmeni ispit

 

kolokvijumi/test

praktični ispit70

seminariski rad

 

Оставите одговор