Poslovna prezentacija i grafika, SPRE

 

Studijski program

Poslovna informatika, Upravljanje finansijama

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

Specijalističke strukovne studije / studije II stepena

Naziv predmeta

POSLOVNA PREZENTACIJA I GRAFIKA

Broj ESPB

9

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni/Izborni

Uslov

Cilj
predmeta

– Osposobljavanje studenata za pripremu, izrada i usmeno izlaganje poslovnih prezentacija i primenu poslovne grafike

Ishod
predmeta

Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– koristi programe za obradu fotografija za potrebe ugradnje u prezentaciju,
– koristi programe za vektorsko i rastersko crtanje za potrebe izrade prezentacije,
– koristi program za izradu prezentacija na nivou naprednog ECDL sertifikata,
– prikupi potrebne podatke, koncipira i izradi prezentaciju,
– usmeno izloži prezentaciju.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Svrha i ciljevi poslovne prezentacije i grafike.
2. Aplikacije za izradu poslovnih prezentacije i grafike.
3. Programi za izradu overhead prezentacija.
4. Programi za vektorsko i rastersko crtanje.
5. Programi za poslovnu grafiku.
6. Animacija i rendering.
7. Fotografija i programi za obradu fotografija.
8. Programi za pregled fajlova i prezentacija.
9. Grafičko prikazivanje poslovnih podataka.
10. Poslovni dijagrami i grafikoni.
11. Postupak kreiranja prezentacija.
12. Integrisanje grafike i mutlimedije u prezentacije.
13. Publikovanje prezentacije (web, kompakt disk, štampa,…).
14. Priprema i usmeno izlaganje prezentacije.
15. Analiza slučajeva – praktični primeri prezentacija

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Analiza slučajeva
2. Aplikacije za izradu prezentacije
3. Aplikacije za poslovnu grafiku
4. Priprema prezentacije
5. Usmeno izlaganje prezentacije

Literatura

1

J. Cox, J. Preppernau Microsoft Office PowerPoint 2007 korak po korak, CET, Beograd, 2007.

2

P. Davis i S. Schwartz, Bukvar za nestrpljive, CorelDRAW X3 (verzija 13) za Windows, CET, Beograd, 2006.

3

A. Scott, Photoshop CS – knjiga za digitalne fotografe, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2004.

4

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

3 3

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, vežbe, domaći zadaci, test, praktični test, praktični ispit

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 30

Završni ispit

poena 70

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktičan test

20

usmeni ispit

 

kolokvijumi/test

praktični ispit 70

seminariski rad

 

Оставите одговор