Poslovne finansije, PFI

 

Studijski program svi sudijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovne finansije
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja i veština potrebnih za korišćenje osnovnih pokazatelja finansijske analize i brojnih metoda planiranja i upravljanja obrtnim sredstvima i njihovim izvorima
– Osposobljavanje studenata za izvođenje zaključaka i davanje preporuka nakon korišćene metodologije analize i planiranja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
– samostalno primeni različite tehnike i metode finansijske analize, planiranja i upravljanja obrtnim sredstvima i njihovim izvorima u konkretnom preduzeću
– analizira dobijene indikatore i rezultate
– da ocenu i izvede odgovarajuće zaključke o tokovima finansijskih sredstava, planiranju novčanih tokova, izvorima finansiranja preduzeća
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni elementi finansijske analize
2. Pojam i vrste rizika preduzeća i dejstvo “leverage”-a
3. Izveštaji o tokovima finansijskih sredstava
4. Planiranje novčanih tokova
5. Finansijsko upravljanje obrtnim sredstvima
6. Izvori finansiranja i cene kapitala
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) Vežbe, drugi oblici nastave- DON:
1. Samostalan rad studenata na određenim segmentima analize izabranih preduzeća
2. Izrada i prezentacija seminarskih radova
4. Gostujući predavači iz prakse
5. Posete preduzećima – službama za finansije i analizu poslovanja
Literatura

1

Kastratović M., Marković V., Poslovne finansije, VIPOS, Valjevo, 2009.

2

Ivanišević D., Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Beograd 2011

3

Marković V.: Praktikum iz poslovnih finansija, VEŠ Valjevo 2001

4

Van Horne, Wachowicz, Osnove finansijskog menadžmenta, Mate, Zagreb, 2002

5

Brealey, Myers, Allen, Corporate Finance, McGrawHill, 2006
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
322
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja,ex cathedra, vežbe, case study metoda, seminari, praktičan zadatak u manjim grupama – konkretan primer na bazi finansijskih izveštaja odabranog preduzeća, prezentacije obrađenih primera – diskusija, dileme, problemi
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50 Završni ispitpoena 50
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit

50

kolokvijumi2×20
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор