Poslovno izveštavanje, PIZ

 

Studijski program Poslovna informatika, Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovno izveštavanje
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni/Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenata za upotrebu programa za tabelarna izračunavanja i statističku obradu podataka, kao i kombinovano korišćenje ovih računarskih programa i njihovo povezivanje sa drugim programskim okruženjima, kao što su programi za rad sa bazama podataka i dr. kako bi kreirali dokumente i izveštaje sa naprednim mogućnostima.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet će biti osposobljen :
– za uređivanje i doradu numeričkih, tekstualnih i grafičkih
podataka,
– za razvrstavanje, povezivanje i izvlačnje potrebnih podataka.
– za uređivanje i prezentovanje podataka uz upotrebu grafikona
– za upotrebu funkcija koje su povezane sa logičkim, statističkim, finansijskim i matematičkim operacijama
-za praktičan rad u oblasti analize i prezentovanja podataka, koji podrazumeva primenu najsavremenijih softverskih alata iz ove oblasti.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Program za tabelarna izračunavanja: programsko okruženje i najvažnije operacije
2. Napredne tehnike izrade i korišćenja formula
3. Unutrašnje i spoljne baze podataka
4. Rad sa nizovima (matrične funkcije)
5. Izvedene tabele (pivot tabele)
6. ”Šta-ako” analiza, analiza osetljivosti
7. Razmena podataka sa drugim aplikacijama
8.Osnovni postupci rada u programskom okruženju – SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
9.Podela datoteke podataka na više segmenata, računanje novih promenljivih,merne skale
10.Eksplorativna analiza podataka, statističke procedure za poređenje sredina
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1.Najvažnije operacije na radnim listovima (reference ćelija, tipovi referenci, primeri), tehnike rada sa dijagramima
2.Funkcije za rad sa numericima, logičke funkcije, funkcije za pretraživanje, funkcije referenci i finansijske funkcije
3.Rad sa unutrašnjim i spoljašnjim bazama podataka (listama): sortiranje liste,filtriranje liste,izrada međuzbirova, D-funkcije; Rad sa upitima,izdvajanje podataka pomoću programa Query; Alat Goal Seek, Alat Solver
4.SPSS: Agregiranje,sortiranje,filtriranje,udruživanje podataka iz različitih datoteka podataka/Funkcije: aritmetičke, statističke, logičke, funkcije slučajnih brojeva, funkcije za rad sa alfanumericima, funkcije konverzije, funkcije nedostajućih vrednosti,
Literatura

1

Jasna Soldić-Aleksić, Primenjena analiza podataka, Ekonomski fakultet, Beograd, 2011

2

Data Analysis & Decision Making with Microsoft Excel, Albright, S.C.,Winston,W.L.,Zappe,C.J., South-Western Cengage Learning, 2009.

3

Using SPSS for Windows, Data Analysis and Graphics, Susan,B.Gerber, Kristin V. Finn, Springer Science and Business Media, Inc. 2005.

4

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
A. Standardna predavanja u učionici
B. Praktičan rad u računarskoj učionici
V. Analiza slučajeva – prezentacija tehnika i rezultata analize podataka izabranog primera
G. Sprovođenje testa u toku i na kraju semestra
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70 Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
pismeni ispit30
praktična nastava10usmeni ispit
kolokvijumi2×30
seminari

 

Оставите одговор