Poslovno komuniciranje, PKO

 

Studijski program

svi studijski programi

Izborno područje (modul)

Marketing i trgovina

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Poslovno komuniciranje

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

obavezni/izborni

Uslov

Cilj
predmeta

– Razumevanje mesta i uloge poslovne komunikacije u strategiji poslovanja
– Ovladavanje znanjima i veštinama poslovne komunikacije uz poštovanje načela poslovne etike

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da:
– Razume mesto i ulogu različitih sredstava interne i eksterne komunikacije u obavljanju poslovnih aktivnosti preduzeća
– Istražuje i kritički analizira pozitivne i negativne primere poslovne komunikacije
– Kreira strategiju komunikacije konkretnog privrednog/neprivrednog subjekta
– Realizuje pojedine tehnike i sredstva poslovne komunikacije

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Strateška uloga komunikacije u poslovanju
2. Priroda, značaj i vrste komunikacije
3. Pisana i usmena komunikacija, verbalna i neverbalna komunikacija
4. Poslovna komunikacija u različitim kulturama
5. Prevazilaženje barijera u komunikaciji
6. Integrisano marketing komuniciranje
7. Etika u komunkaciji

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Pronalaženje i korišćenje referentne literature za izradu stručnih radova
2. Istraživanje i analiza pozitivnih i negativnih praksi poslovne komunkacije
3. Primena veština pisane, usmene i neverbalne komunikcije i kulture slušanja
4. Kreiranje strategije integrisane marketing komunikacije za preduzeće, proizvod ili uslugu

Literatura

1

Marjanović R.: Poslovno komuniciranje, VIPOS Valjevo, 2003

2

Stanković, Lj. Avramović, M. Poslovno komuniciranje. Niš: Ekonomski fakultet, 2006

3

Ognjanov, G. Integrisane marketinške komunikacije. Beograd: Ekonomski fakultet,2009

4

Vračar, D. Strategije tržišnog komuniciranja, Beograd: Ekonomski fakultet, 2008

5

Avramović, M. Zbirka slučajeva iz marketing komuniciranja. Leskovac: Visoka poslovna škola, 2007

6

Cutlip, S.M. Center, A.H Broom, G.M. Učinkoviti odnosi s javnošću. Zagreb: Mate, 2010

7

Tomić Z.: Komunikologija¬, Čigota štampa, Beograd, 2006

8

Mandić T.: Komunikologija-psihologija komunikacije, Klio, Beograd, 2003

9

Bazić, M. Poslovna komunikacija: savremeni put do uspeha. Beograd: Megatrend, 2009

10

Journal of Communication Management. Emerald EarlyCite. http://www.emeraldinsight.com

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

22

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, studije slučaja, izrada i prezentacija istraživačkih seminarskih radova, diskusije i radionice.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

30

praktična nastava

usmeni ispit

 

kolokvijumi

2×25

seminari

10

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор