Pravo javne uprave

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPravo javne uprave
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– Upoznavanje sa organima i organizacijama državne i lokalne uprave, njihovim postupcima i procedurama, pre svega onim od uticaja na funkcionisanje subjekata i organizacija koje posluju po finansijskim propisima (institucionalni investitori)
– Postizanje «sistemske orjentacije» u okvirima pravnog sistema i pravnog poretka
– Sticanje osnovnih znanja u oblasti upravnog postupanja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno ovlada sadržajem u okviru ovog predmeta osposobljen je za:
– postupanje u domenu primene zakona i procedura od značaja za poslovanje i upravljanje;
– analiziranje upravnih procedura i razumevanje njihovog značaja;
– uspešan odgovor na zahteve dražavne i lokalne uprave prema finansijskim i bankarskim subjektima i prema osiguravajućim društvima;
– učešće u upravnom postupku i donošenje upravnih rešenja
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uprava kao sistem društvene i poslovne regulacije
2. Funkcionalno i organizaciono određenje javne uprave
3. Instituti upravnog prava
4. Državna i lokalna uprava u Srbiji, nedržavna javna uprava (javne službe i javna preduzeća)
5. Upravni propisi i upravni akti; upravni ugovori
6. Upravni postupak (opšti i posebni)
7. Propisi i procedure javne uprave koji se odnose na banke i osiguravajuća društva (odluke i procedure monetarne vlasti; kaznena politika monetarne vlasti)
8. Javna uprava kao protagonista socijalne odgovornosti finansijskih institucija
9. Oblici sinergijskog delovanja državne i lokalne uprave i osiguravača ka jačanju kapaciteta (obuhvata ) osiguranja
10. Oblici upravne kontrole banaka i osiguravača
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Simulacija učešća u upravnom postupku i odgovora na upravne zahteve prema poslovnim subjektima
2. Postavljanje zadataka u vezi sa vršenjem nadzora od strane monetarne vlasti
3. Stručna poseta bankama i osiguravajućim društvima
4. Gostujući predavači
Literatura

1

Tomić Z.: Upravno pravo, Pravni fakultet Beograd, 2011.

2

Đurić Ž.: Lokalna uprava u Srbiji i Crnoj Gori, Službeni glasnik, Beograd, 2005

3

Đurić Ž.: Praktikum za upravni i upravno carinski postupak; VEŠ, 2001.
Zakon o opštem upravnom postupku

4

Popović S., Lilić S., Slavinšek J.: Komentar Zakona o opštem upravnom postupku, Savremna administracija, 2001

5

Denhardt B. R., Denhardt V. J.: Public administration: an action orientation, Thomson Wadsworth, 2008

6

Lane J.E.: Public administration and public management: the principal – agent perspective, Routhedge, 2000
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, korišćenje interneta, posete organima i državnim institucijama
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60 Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit

40

kolokvijumi2×25
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

Оставите одговор