Programiranje, PRG

 

Studijski program

Poslovna informatika

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Programiranje

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

• Upoznavanje studenata sa osnovnim postavkama programerske profesije i principa programiranja
• Sticanje znanja o načinu razvoja algoritama i osnovnim strukturama podataka
• Praktično osposobljavanje za korišćenje predmetnog radnog okruženja za razvoj u jeziku Java
• Razumevanje i primena objektno orijentisanih koncepata programiranja
• Osposobljavanje za razvoj jednostavnijih programa u praksi

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da:
• razume, modifikuje i testira postojeće jednostavnije programe u izabranom programskom jeziku i radnom okruženju
• sam razvije algoritam za rešavanje problema i implementira ga u konkretnom programskom jeziku
• testira program u datom razvojnom okruženju
• razume i koristi dokumentaciju koja se odnosi na dati programski jezik
• u budućnosti lakše savlada neki drugi programski jezik, zahvaljujući razumevanju osnovnih i objektno orijentisanih koncepata programiranja

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Programiranje kao tehnička delatnost i profesija.
2. Predstavljanje podataka. Primitivni tipovi i konstante. Predstavljanje znakova: ASCII i UNICODE. Identifikator, promenljiva, deklaracija. Prosti i složeni tipovi podataka
3. Izrazi kao složen sastav operatora i operanada.
4. Tok izvršenja programa i kontrolne strukture. Sekvenca (blok), selekcija (if-else, switch), iteracija(while, do, for). Primeri programa koji koriste ove kontrolne strukture.
5. Koncepti objektno orjentisanog programiranja.
6. Paketi. Deklarisanje, uvoz paketa, konflikti imena. Prava pristupa paketu. Hijerarhija paketa.
7. Izuzeci. Otkrivanje grešaka, pojam obrade izuzetaka. Rad sa grafičkim korisničkim interfejsom (GUI).

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Demonstracija različitih tipova podataka, maksimalne i minimalne vrednosti po tipovima.
2. Rad sa stringovima i odgovarajuće metode.
3. Demonstracija aritmetičkih operacija. Primer konverzije valuta u menjačnici.
4. Demonstracija kontrolnih struktura sa karakterističnim primerim: parnost brojeva, dužina meseca itd.
5. Formiranje zbira elemenata niza, tablica množenja, složeniji primer obračuna utroška električne energije.
6. Rad sa nizovima i matricama. Primer: obračun kamate na niz štednih uloga.
Drugi oblici nastave: Odbrana domaćih zadataka, dodatne vežbe

Literatura

1

Rogers Cadenhead, Java 6, naučite za 21 dan, Kompjuter biblioteka, 2009.

2

Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Java 2 – Tom 1 – Osnove, CET, 2007.

3

Dr Peter Martin, Program Development in Java, http://www.csm.uwe.ac.uk/~pcsmarti/uqc101s1/uqc101s1.htm

4

Bruce Eckel, Misliti na Javi, MIKROKNjIGA, 2002

5

Milan Maksimović, Aleksandar Petrović, Programski jezik Java, PC PRESS, Beograd, jul 1996.

6

http://netbeans.org/

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

321

Metode
izvođenja
nastave

Upoznavanje studenata sa principima i praktičnim aspektima programiranja u okviru predavanja. Praktična primena i demonstracija ovih znanja kroz rešavanje zadataka na vežbama.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 50

Završni ispit

poena 50

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

50

praktična nastava

4 X 10

usmeni ispit

 

kolokvijumi

seminari

 

Оставите одговор