Projekat iz finansija, bankarstva i osiguranja

 

Studijski program

Poslovna ekonomija

Izborno područje (modul)

Finansije, bankarstvo i osiguranje

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Projekat iz finansija, bankarstva i osiguranja

Broj ESPB

4

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Cilj predmeta Projekat iz finansija, bankarstva i osiguranja je osposobljavanje studenta da kroz timski rad: definiše projektni zadatak, sprovede odgovarajuća istraživanja i analize, izradi projekat, sačini prezentaciju projekta i usmeno je predstavi čime će pokazati da je ovladao metodologijom u okviru procedura finansijskog i bankarskog poslovanja, poslovanja osiguravajućih društava i javne uprave, pre svega, od značaja za poslovanje u realnom sektoru i sektoru finansijskih institucija.

Ishod
predmeta

Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da: :
– izradi i ispostavi ugovor o kratkoročnom i investicionom kreditu privredi,
– realizuje procedure u domenu upravljanja sredstvima i plasmanima banaka,
– realizuje procedure u domenu prijavljivanja i naknade štete,
– analizira i oceni performanse – bonitet osiguravajućih kompanija,
– identifikuje i razvrsta rizike u bankarstvu i osiguranju,
– izradi odluku i prospekt za emitovanje hartija od vrednosti,
– istraži ponašanje različitih korisnika finansijskih usluga, kao i faktore koji utiču na njihovo donošenje odluka u pogledu izbora, kvaliteta i kvantiteta finansijskih usluga,
– istraži i kontinuirano analizira kvantitet i kvalitet finansijskih proizvoda na domaćem finansijskom tržištu (nacionalnom, regionalnom, lokalnom)
– sprovede odgovarajuća istraživanja i sačini analize vrste, kvantiteta i kvaliteta pružaoca finansijskih usluga na domaćem finansijskom tržištu

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Utvrđivanje predmeta, ciljeva i rezultata projektnog zadatka,
2. Definisanje i proučavanje odgovarajućih faza projekta,
3. Metodologija sačinjavanja informativne osnove,
4. Obrada prikupljenog materijala, analiza postignutog rezultata i prezentacija projekta.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

Praktična nastava( Don)
Konkretno istraživanje:
1. Definisanje projektnog zadatka i ciljeva projekta,
2. Definisanje potrebne informativne osnove,
3. Prikupljanje potrebnih podataka primenom izabranih istraživačkih metoda,
4. Analiza prikupljenih podataka i izrada projekta,
5. Izrada prezentacije i izlaganje rezultata projekta

Literatura

1

Đuričin D., Lončar D.: Menadžment pomoću projekata, Ekonomski fakultet Beograd, 2010.

2

Živković A., Stankić R., Krstić B.: Bankarsko poslovanje i platni promet, Ekonomski fakultet Beograd, 2010.

3

Živković A., Komazec S., Ristić Ž.: Poslovna politika banaka – Bankarski menadžment, finansijska tržišta i berze, Ekonomski fakultet Beograd, 2002.

4

Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T.: Osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd, 2010.

5

Ostojić S.: Osiguranje i upravljanje rizicima, Data Status, Beograd, 2007.

6

Erić D. : Finansijska tržišta i instrumenti, Čigoja štampa, Beograd 2005.

7

Jermić Z.: Finansijska tržišta, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Beograd 2003.

8

Časopisi: Biznis i finansije, Bankarstvo, Tokovi osiguranja

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

12

Metode
izvođenja
nastave

30% nastave izlaže se teorijski, a drugi deo putem konretnih istraživanja (manjeg obima) koje realizuju studenti, u timu, i odbranom projekta na časovima don-a.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava
(učešće u konkretnom
istaživanju)

40

usmeni ispit
(prezentacija itraživanja)

30

kolokvijumi

20

seminari

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор