Projekat iz finansija i računovodstva, IPPE4

 

Studijski program

Poslovna ekonomija

Izborno područje (modul)

svi moduli

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Projekat iz finansija i računovodstva

Broj ESPB

4

Status predmeta (obavezni/izborni)

Izborni

Uslov

Cilj
predmeta

Cilj predmeta Projekat iz finansija i računovodstva je osposobljavanje studenata da stečena teorijska znanja iz ove oblasti primene na konkretnom i realnom primeru, pri čemu treba da analiziraju, obrazlože, ocene postignute rezultate i da ih usmeno predstave.

Ishod
predmeta

Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da:
– izradi instrumente unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa u banci,
– izradi i ispostavi ugovor o potrošačkom i stambenom kreditu,
– izradi neke od osnovnih ugovora o osiguranju imovine i lica,
– izradi i ispostavi polise osigurnja imovine i lica,
– razmotri finansijske izveštaje u funkciji ocene finansijske situacije uz date mogućnosti i ograničenja,
– izradi akte interne računovodstvene regulative
– oceni finansijsku strukturu i efikasnost poslovanja konkretnog preduzeća
– primeni odgovarajuće metode upravljanja obrtnim sredstvima u konkretnom preduzeću i analizira dobijene rezultate

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Utvrđivanje predmeta, ciljeva i rezultata konkretnog zadatka,
2. Definisanje plana realizacije,
3. Prikupljanje, obrada i analiza podataka i izveštaja,
4. Izrada i prezentacija konkretnog zadatka.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

Praktična nastava( Don)
Konkretno istraživanje:
1. Istraživanje dokumenata,
2. Proučavanje procedura vezanih za konkretne obrade,
3. Proučavanje pravila i prakse u obavljanju određenih poslova,
4. Obrada prikupljenog materijala,
5. Izrada i prezentacija konkretnog zadatka.

Literatura

1

Živković A., Stankić R., Krstić B.: Bankarsko poslovanje i platni promet, Ekonomski fakultet Beograd, 2010.

2

Laušević Lj., Bankarsko poslovanje – primena računara, Agencija Valjevac, Valjevo, 2003

3

Šulejić P.: Pravo osiguranja, Pravni fakultet, Beograd, 2002.

4

Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T.: Osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd, 2010

5

Milićević D., Božanić J., Vasiljević M.: Računovodstvo, VIPOS, Valjevo, 2009.

6

Garrison R.N., Noreen E.: Menagerial Accounting, Mc Graw Hill, 2006. .

7

Kastratović M., Marković V.: Poslovne finansije, VIPOS, Valjevo, 2009. .

8

Brealey, Myers, Allen: Corporative Finance, Mc Graw Hill, 2006.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

13

Metode
izvođenja
nastave

30% nastave izlaže se teorijski, a drugi deo putem konretnih istraživanja (manjeg obima) koje realizuju studenti, u timu, i odbranom radova na časovima don-a.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

40

usmeni ispit

30

kolokvijumi

seminari

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор