Projekat iz finansija

 

Studijski program

Upravljanje finansijama

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

specijalističke strukovne studije/studije II stepena

Naziv predmeta

Projekat iz finansija

Broj ESPB

12

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Cilj predmeta Projekat na specijalističkom studijskom programu Upravljanje finansijama je osposobljavanje studenta da kroz individualni i/ili timski rad: definiše projektni zadatak, sprovede odgovarajuća istraživanja i analize, izradi projekat, sačini prezentaciju projekta i usmeno je predstavi.

Ishod
predmeta

Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da:
a) identifikuje problem, predlaže rešenje poslovnih problema u realnom i finansijskom sektoru, na domaćem i međunarodnom tržištu i implementira opredeljeno rešenje u praksi
b) radi na poslovima u institucijama nadležnim za prikupljanje i distribucije javnih sredstava, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou
v) koristi aplikativni softver za rešavanje poslovnih problema u realnom i finansijskom sektoru, na domaćem i međunarodnom tržištu
g) obavlja poslove u multikulturalnom i globalnom kontekstu
d) timski radi u oblasti upravljanju finansijama
đ) bude orijentisan na rezultat u obavljanju poslova.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Utvrđivanje predmeta, ciljeva i rezultata projektnog zadatka,
2. Definisanje i proučavanje odgovarajućih faza projekta,
3. Metodologija sačinjavanja informativne osnove,
4. Obrada prikupljenog materijala, analiza postignutog i prezentacija projekta.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

Konkretno istraživanje:
1. Definisanje projektnog zadatka i ciljeva projekta
2. Utvrđivanje potrebne informativne osnove
3. Prikupljanje potrebnih podataka primenom izabranih istraživačkih metoda
4. Analiza prikupljenih podataka i izrada projekta
5. Izrada prezentacije rezultata projekta
6. Prezentacija rezultata projekta.

Literatura

1

Grupa autora, Upravljanje projektima, Clio, Beograd, 2005.

2

Jovanović Petar, Upravljanje projektima, Grafoslog, Beograd, 2004.

3

Rosen, S.H., T. Gayer, „Javne finansije“, prevedeno izdanje, Centar za izdavačku delatnost (CID) Ekonomskog fakulteta Beograd, 2011.

4

Miloš Kastratović: Menadžment internacionalnih finansija, II izmenjeno i dopunjeno izdanje, Fakultet za internacionalni menadžment, Beograd, 2001

5

Aswath Damodaran: Korporativne finansije, DataStatus, Beograd, 2009

6

Relevantna zakonska regulativa

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

44

Metode
izvođenja
nastave

Nastava se izlaže teorijski, a drugi deo putem konkretnih istraživanja i analiza (odgovarajućeg obima) koje studenti individualno i/ili timski sprovode, individualni i/ili timski izrađuju projekat i individualni i/ili timski ga prezentuju na časovima vežbi.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

pismeni ispit

praktična nastava (učešće u konkretnom istraživanju)

70

usmeni ispit (prezentacija projekta)

30

kolokvijumi

seminari

 

Оставите одговор