Projekat iz Internet tehnologija

 

Studijski program

POSLOVNA INFORMATIKA

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Projekat iz Internet tehnologija

Broj ESPB

4

Status predmeta (obavezni/izborni)

Izborni

Uslov

Cilj
predmeta

Cilj predmeta je omogućavanje studentu da svoja stečena teoretska znanja iz upotrebe Internet tehnologija primeni u praksi na konkretnom realnom primeru. Takođe, cilj predmeta je i da razvije sposobnosti studenta za praktični timski rad.

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za
– pripremu i realizaciju projekta izrade veb prezentacije, veb aplikacije ili drugih savremenih internet tehnologija po fazama
– predlaganje rešenja, planiranje i izradu veb prezentacija,
– da proceni izvedeno rešenje neke veb prezentacije
– generisanje adekvatne dokumentacije i kreativan rad u timu.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

Tok izrade veb prezentacije ili veb aplikacije, analiza drugih veb prezentacija, priprema i realizacija projekta, internet brendiranje, održavanje veb prezentacije i drugo.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

Priprema i realizacija projekta izrade veb prezentacije ili veb aplikacije:
– projektni zadatak
– registrovanje imena domena
– izbor pružaoca internet usluga i postavljanje sadržaja na veb server
– definisanje strukture i vrste sadržaja koji se publikuje
– smernice i odabir vizuelnog rešenja
– generisanje adekvatne dokumentacije
– kreativan rad u razvojnom timu

Literatura

1

Perić D., Petrović Đ., Marić J.: VEB DIZAJN, VIPOS, Valjevo, 2009.

2

Marriott J., Waring E.: The Official Joomla!™ Book, Addison-Wesley, 2011.

3

Larry Ullman, PHP 6 AND MYSQL 5 FOR DYNAMIC WEB SITES, Peachpit Press, 2008

4

Penny McIntire, VISUAL DESIGN FOR THE MODERN WEB, New Riders, 2008.

5

Niederst-Robbins J.: Naučite Web dizajn, Mikro knjiga, 2008.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

102

Metode
izvođenja
nastave

Mentorski rad sa studentima podeljenim u grupe od 3-5 studenata. Primena metoda aktivne nastave, kroz uočavanje praktičnih problema tokom izrade projekta i njihovog rešavanja. Individualni i timski rad studenata. Frontalna odbrana realizovanog projekta.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

pismeni ispit

praktična nastava

10

usmeni ispit

30

kolokvijumi

seminari

60

 

Оставите одговор