Projekat iz marketing istraživanja, IPPE4

 

Studijski program

Poslovna ekonomija

Izborno područje (modul)

svi moduli

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Projekat iz marketing istraživanja

Broj ESPB

4

Status predmeta (obavezni/izborni)

Izborni

Uslov

Cilj
predmeta

Cilj predmeta Projekat iz marketng istraživanja je osposobljavanje studenata da stečena teoretska znanja iz ove oblasti, znaju da primene u praksi, samostalno ili u timu, na konkretnom i realnom primeru.

Ishod
predmeta

Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da: :
a) uradi konkretno marketinško istraživanje,
b) javno prezentuje rezultata istraživanja,
v) zaključke i preporuke istraživanja primeni u kreiranju uspešne marketing strategije za nastup preduzeća na tržištu.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Definisanje ciljeva i predmeta marketing istraživanja
2. Razrada plana istraživanja
3. Prikupljanje, obrada i analiza podataka
4. Izrada izveštaja i prezentacija rezultata istraživanja

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

DON:
Konkretno istraživanje:
1. Istraživanje makro i mikro okruženja preduzeća
2. Istraživanje karakteristika tržišta
3. Istraživanje, analiza i predviđanje tražnje i prodaje
4. Istraživanje efikasnosti instrumenata marketting miksa
5. Istraživanje tržišne pozicije preduzeća
6. Itraživanje ponašanja potrošača

Literatura

1

Hanić H, Vićentić M, Đurica M, Istraživanje tržišta, VIPOS, Valjevo, 2010

2

Hanić H.: Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005

3

Anđelković S.: Istraživanje ponašanja potrošača, Beogradska poslovna škola. Beograd, 2002

4

Časopis Marketing, Publisher, Beograd

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

13

Metode
izvođenja
nastave

30% nastave izlaže se “ex cathedra“ metodom, a drugi deo putem konretnih istraživanja (manjeg obima) koje realizuju timovi studenata ili pojedinci i odbranom tih radova na časovima don-a ili posebno zakazanom javnom prezentacijom za širu javnost.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

40

usmeni ispit

30

kolokvijumi

20

seminari

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор