Projekat iz marketinga i trgovine

 

Studijski program

Poslovna ekonomija

Izborno područje (modul)

Marketing i trgovina

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Projekat iz marketinga i trgovine

Broj ESPB

4

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Cilj predmeta Projekat iz marketinga i trgovine je osposobljavanje studenata za izradu i usmenu prezentaciju rezultata Projekta na odabranu temu, u skladu sa definisanim ciljevima Projekta, čime student dokazuje da je ovladao primenom metoda i tehnika marketinga i trgovine u preduzećima i institucijama.

Ishod
predmeta

Student koji uspešno savlada ovaj predmet će biti osposobljen da:
– – Izradi biznis plan
– – Obavlja raznovrsne spoljnotrgovinske poslove
– – Uvede logistički pristup u poslovanje preduzeća
– – Primenjuje veštine i metode menadžmenta prodaje
– – Izabere i primeni i instrumente marketinga u međunarodnom biznisu
– – Primenjuje tehnike upravljanja ljudskim resursima u organizacijama
– – Uradi istraživanje satisfakcije potrošača, pozicioniranosti uslužnog preduzeća, uslužnih susreta, mesta i uloge ljudi na primeru jednog uslužnog preduzeća i da preporuku za rešavanje problema na osnovu rezultata istraživanja
– – Kreira promotivnu strategiju za preduzeće, proizvod ili uslugu

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Definisanje ciljeva i predmeta projekta
2. Razrada plana projekta
3. Prikupljanje, obrada i analiza podataka
4. Izrada izveštaja i prezentacija rezultata projekta

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Prikupljanje podataka za realizaciju projekta
2. Poseta preduzećima
3. Obrada, analiza i prezentacija podataka uz pomoć odgovarajućeg softvera

Literatura

1

Božić, V. i ostali (2010) Poslovna logistika. VIPOS. Valjevo

2

Veljković, S. (2009) Marketing usluga. Ekonomski fakultet. Beograd

3

Vračar, D. (2008) Strategije tržišnog komuniciranja. Beograd: Ekonomski fakultet

4

Lovelock, C. Wirtz J. (2011) Services Marketing: People, Technology, Strategy. 7th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall

5

Maričić, B. (2011) Ponašanje potrošača. Ekonomski fakultet. Beograd

6

Pavlović Đ.: (2007) Menadžment prodaje. VEŠ. Valjevo

7

Penezić, N. (2010) Preduzetništvo. Educons. Sremska Kamenica

8

Rakita, B. (2009) Međunarodni marketing. Ekonomski fakultet. Beograd

9

Senić, R. Senić, V. (2008) Menadžment i marketing usluga. Ekonomski fakultet. Kragujevac

10

Stanković M.: (2009) Menadžment ljudskih resursa. VIPOS. Valjevo

11

Sudžuk, D. Rabasović, B. (2010) Marketing usluga. VIPOS. Valjevo

12

Cutlip, S.M. Center, A.H Broom, G.M. (2010) Učinkoviti odnosi s javnošću. MATE.Zagreb

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

12

Metode
izvođenja
nastave

Deo nastave izlaže se “ex cathedra“ metodom, a drugi deo sastoji se iz pripreme i izrade projekata, koje studenti realizuju pojedinačno ili u timu i odbrane projekata na časovima don-a ili posebno zakazanom javnom prezentacijom.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

60

usmeni ispit (prezentacija projekta)

30

kolokvijumi

seminari

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор