Projekat iz Međunarodne poslovne administracije , PMPA

 

Studijski program

Međunarodna poslovna administracija

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Projekat iz Međunarodne poslovne administracije

Broj ESPB

4

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Cilj predmeta Projekat iz međunarodne poslovne administracije je osposobljavanje studenata da znanja stečena iz prethodno izučavanih oblasti (Marketing, Ekonomija, Preduzetništvo, Menadžment…) primene u praksi kroz zadatak pisanja biznis plana za osnivanje novog preduzeća. Studenti će raditi u timovima, jedan tim predstavljaće određeno odeljenje u preduzeću i na taj način upoznaće međuzavisne veze kao i tokove informacija između svih jedinica u jednoj organizaciji.

Ishod
predmeta

Student koji uspešno savlada ovaj predmet će biti osposobljen da:
— Izradi biznis plan
— Planira i predviđa potrebe proizvodnje
— Uvede logistički pristup u poslovanje preduzeća
— Planira i predviđa finansijska sredstva neophodna za pokretanje proizvodnje
— Izabere i primeni i instrumente marketinga u međunarodnom biznisu
— Primenjuje tehnike upravljanja ljudskim resursima u organizacijama
— Kreira promotivnu strategiju za preduzeće, proizvod ili uslugu

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Tipovi i organizacija preduzeća
2. Pisanje biznis plana
3. Definisanje ciljeva i predmeta projekta
2. Razrada plana projekta

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Poseta preduzećima
2. Prikupljanje podataka za realizaciju projekta
3. Obrada i analiza i podataka
4. Generisanje ideja (o osnivanju novog preduzeća)
5. Rad u timovima (svaki tim planiraće potrebe određenog odeljenja u preduzeću)
6. Ujedinjenje planova svih tima u jedinstven biznis plan

Literatura

1

Matić B.: Menadžment, VIPOS, Valjevo, 2012

2

Robbins S., Koulter M.: Menadžment, Data status, Beograd, 2005

3

Paunović B., Preduzetništvo i upravljanje malim i srednjim preduzećima, Ekonomski fakultet Beograd, 2010

4

Jokić D., Rakić S., Preduzetništvo, VIPOS (u pripremi)

5

Rakita Branko, „Međunarodni marketing“, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

13

Metode
izvođenja
nastave

Deo nastave izlaže se “ex cathedra“ metodom, a drugi deo sastoji se iz pripreme i izrade projekata, koje studenti realizuju pojedinačno ili u timu i odbrane projekata na časovima don-a ili posebno zakazanom javnom prezentacijom.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

60

usmeni ispit

30

kolokvijumi

seminari

 

Оставите одговор