Projekat iz Poslovnog izveštavanja

 

Studijski program

POSLOVNA INFORMATIKA

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije / studije prvog stepena

Naziv predmeta

Projekat iz Poslovnog izveštavanja

Broj ESPB

4

Status predmeta (obavezni/izborni)

Izborni

Uslov

Cilj
predmeta

Cilj predmeta je omogućavanje studentu da svoja stečena teoretska znanja iz predmeta poslovno izveštavanja primeni u praksi na konkretnom realnom primeru obuhvatajući ceo postupak istraživanja – od planiranja studije do analize podataka i predstavljanje rezultata. Takođe, cilj predmeta je i da razvije sposobnosti studenta za praktični timski rad.

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da:
– definiše cilj istraživanja i odabere odgovarajuća sredstava za prikupljanje podataka
– navede primer datoteka sa podacima i primeni prikladnu statističkih tehnika za istraživanje veza između promenljivih
– protumači i interpretira rezultate istraživanja
– kreativan rad u timu

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

Organizacija, vođenje i izvođenje projekta, planiranje i praćenje realizacije poslova i angažovanja na projektu. Pregledanje statusa projekta i izveštavanje o njemu. Organizovanje timova, uloge i zaduženja. Objavljivanje informacija o projektu na mreži.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

Na osnovu izabrane tehnika prikupljanja podataka, izbora odgovarajućih skala i mera, pripreme šifarnika, preliminarne alnalize podataka, primenom SPSS, istražuju se veze između promenljivih. Na osnovu output-a, izrada poslovnih izveštaja o izabranom istraživanju.

Literatura

1

Julie Pallant, SPSS, Mikro knjiga 2011

2

Carl Chatfield,Timothy Johnson, Microsoft Project, CET 2002

3

Jasna Soldić-Aleksić, Primenjena analiza podataka, Ekonomski fakultet, Beograd, 2011

4

Data Analysis & Decision Making with Microsoft Excel, Albright, S.C.,Winston,W.L.,Zappe,C.J., South-Western Cengage Learning, 2009.

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

12

Metode
izvođenja
nastave

Mentorski rad sa studentima podeljenim u grupe od 3-5 studenata. Primena metoda aktivne nastave, kroz uočavanje praktičnih problema tokom izrade projekta i njihovog rešavanja. Individualni i timski rad studenata. Frontalna odbrana realizovanog projekta.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku
predavanja

pismeni ispit

praktična nastava

30

usmeni ispit

30

kolokvijumi

30

seminari

20

 

Оставите одговор