Projekat iz programiranja i informacionih sistema

 

Studijski program

POSLOVNA INFORMATIKA

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije / studije prvog stepena

Naziv predmeta

Projekat iz programiranja i informacionih sistema

Broj ESPB

4

Status predmeta (obavezni/izborni)

Izborni

Uslov

Cilj
predmeta

Cilj predmeta je omogućavanje studentu da proširi znanja iz oblasti programiranja i informacionih sistema (koja je stekao u okviru odgovarajućih predmeta) i da ta znanja primeni u praksi na konkretnom realnom primeru.

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi projekat osposobljen je za pripremu i realizaciju projekta izrade aplikacije za podršku informacionom sistemu po fazama, generisanje dokumentacije i kreativan rad u timu.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

Tok izrade aplikacije za podršku informacionom sistemu, analiza korisničkih zahteva, priprema i realizacija projekta i drugo.
– napredne tehnike iz programiranja
– programiranje baza podataka, napredne tehnike
– informaciono modeliranje

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

Sistem za upravljanje bazama podataka:
– osnove (kreiranje baza, tabela, indeksa, unos, izmena i brisanje podataka, upotreba upita)
– transakcije, programiranje procedura i trigera
– kolekcije, komponente
– programiranje baza podataka
– kreiranje izveštaja

Literatura

1

Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Java 2 – Tom 1 – Osnove, CET, 2007.

2

Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Java 2 – Tom 2 – Napredne tehnike, CET, 2008.

3

Rogers Cadenhead, Java 6, naučite za 21 dan, Kompjuter biblioteka, 2009.

4

Luke Welling, Laura Thomson, Priručnik za MySQL, Mikroknjiga, 2010.

5

Giulio Toffoli, The Definitive Guide to iReport, Apress, 2007.

6

http://netbeans.org

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

102

Metode
izvođenja
nastave

Mentorski rad sa studentima podeljenim u grupe od 3-5 studenata. Primena metoda aktivne nastave, kroz uočavanje praktičnih problema tokom izrade projekta i njihovog rešavanja. Individualni i timski rad studenata. Frontalna odbrana realizovanog projekta.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktična nastava

60

usmeni ispit

30

kolokvijumi

seminari

 

Оставите одговор