Projekat iz računovodstva, revizije i poreza

 

Studijski program

Poslovna ekonomija

Izborno područje (modul)

Računovodstvo, revizija i porezi

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Projekat iz računovodstva, revizije i poreza

Broj ESPB

4

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

Cilj predmeta je povezivanje teorijskih, stručnih i stručno-aplikativnih znanja iz računovodstva, revizije i poreza i njihova primena na konkretnom primeru u skladu sa ciljevima studijskog programa. Takođe, cilj ovog predmeta je i provera osposobljenosti studenta za izradu projekta-uočavanje problema, analizu mogućih rešenja, formiranje kritičkog mišljenja, sopstvenih zaključaka i predloga.

Ishod
predmeta

Nakon uspešno urađenog Projekta iz računovodstva, revizije i poreza student je osposobljen da: – sagleda konkretan problem vezan za ovu oblast poslovanja, obavi potrebna istraživanja, obradi i analizira prikupljene podatke i informacije; – razume konkretne probleme i formira stavove ; – da predloži rešenja konkretnog problema radi uspešnijeg poslovanja; – da prezentira projekat.

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Metodologija izrade i sadržina projekta iz računovodstva, revizije i poreza:
– uočavanje i definisanje problema;
-istraživački rad na prikupljanju podataka i informacija iz različitih izvora;
-obrada i analiza prikupljenih informacija;
-predlog mogućeg rešenja problema;
-prezentacija i odbrana projekta.
2. Primeri urađenih projekata iz računovodstva, revizije i poreza i njihova analiza i ocena

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

Praktična nastava (DON):
1. Timski rad u virtuelnom preduzeću:
-primeri definisanja predmeta i ciljeva projekta,
-načini prikupljanja podataka (internet, literatura, organizacije i sl);
-primeri obrade i analize podataka, forme i sadržine prikazivanja rezultata istraživanja;
-sticanje iskustva u prezentaciji rezultata projekta;
-debate o projektima.
2. Istrživački rad u preduzećima i organizacijama

Literatura

1

Jovanović Petar, Upravljanje projektima, Grafoslog, Beograd, 2004. godina

2

Milićević Dragovan, Božanić Jelica, Vasiljević Momčilo, Računovodstvo, VIPOS, 2009. godina

3

Ranković Miloje, Fiskalni sistemi, VIPOS, 2007. godina

4

Ranković Miloje, Finansijska kontrola i revizija, VIPOS, 2007. godina

5

Udžbenici i časopisi iz računovodstva, revizije i poreza

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

12

Metode
izvođenja
nastave

Deo nastave izlaže se “ex cathedra” metodom, a najveći deo predstavlja praktičan rad u virtuelnom preduzeću, koji se realizuje timski i priprema studenta za izradu i za odbranu projekta.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 50

Završni ispit

poena 50

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

50

praktična nastava

40

usmeni ispit

 

kolokvijumi

seminari

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор