Projekat, SPRO

 

Studijski program

Poslovna informatika

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

Specijalističke strukovne studije / studije II stepena

Naziv predmeta

PROJEKAT

Broj ESPB

12

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni

Uslov

Cilj
predmeta

– Osposobljavanje studenata za rešavanje realnih poslovnih problema u firmama primenom poslovne informatike i aplikativnog softvera

Ishod
predmeta

Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– poznaje osnovnu terminologiju i koncepte upravljanja projektima,
– analizira realni poslovni problem i sačini projektni zadatak
– izradi projekat – rešenje projektnog zadatka primenom aplikativnog softvera
– usmeno prezentira i odbrani rešenja predložena u projektu i time demonstrira sposobnost rešavanja složenijih realnih poslovnih problema

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Upravljanje projektima. Definicija projekta. Područja upravljanja projektima.. Životni ciklus projekta.
2. Organizacija projekta. Procesi upravljanja projektom: inicijacija, planiranje, izvršavanje, upravljanje, zaključivanje.
3. Tehnike planiranja. Tehnike sažimanja vremenskih rokova.
4. Rad u timu.
5. Uloga i profesija rukovodioca projekta. Upravljanje konfliktima.
6. Finansijska analiza.
7. Softverski alati za podršku upravljanju projektima.
8. Upoznavanje sa realnim poslovnim funkcijama u preduzećima, bankama, osiguravajućim kompanijama, na berzama i drugim pravnim licima i poslovima u državnim organima.
9. Utvrđivanje stepena usklađenosti stečenih znanja sa praktičnim obavljanjem poslova u realnom poslovnom sistemu, kritička analiza postojećih rešenja i predlaganje mera za njihovo unapređenje.
10. Postupak izrade projekta – analize i celovitog rešenja konkretnog problema primenom poslovnog aplikativnog softvera.
11. Prezentacija projekta.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Analiza slučajeva
2. Izrada i usaglašavanje projektnog zadatka
3. Izrada projekta
4. Prezentacija projekta

Literatura

1

Grupa autora, Upravljanje projektima, Clio, Beograd, 2005.

2

Publikacije po preporuci predmetnog nastavnika

3

Carl Chatfield, Timothy Johnoson, MS Project, CET, Beograd, 2002

4

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

44

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, vežbe, domaći zadaci, test, izrada i prezentacija projekta, usmeni ispit – prezentacija i odbrana projekta.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktičan test

usmeni ispit

30

kolokvijumi/test

10

projekat

50

 

Оставите одговор