Projekt menadžment, PRM

 

Studijski program Poslovna informatika, Međunarodna poslovna administracija
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaProjekt menadžment
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja, sposobnosti i veština za projektni način rešavanja problema
– Osposobljavanje za rad u projektnom timu
– Razvijanje sposobnosti i veština za planiranje, organizaciju i realizaciju projekta
– Upoznavanje sa metodama i tehnikama projekt menadžmenta
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
– Definiše koncept upravljanja projektom;
– Primeni stečena znanja, sposobnosti i veštine u oblasti upravljanja projektom;
– Izabere organizaciju za upravljanje projektima;
– Podrži timski pristup u rešavanju problema;
– Interpretira metode i tehnike projekt menadžmenta;
– Planira vreme, resurse i troškove;
– Demonstrira primenu računarskih programa za upravljanje projektom i
– Proceni uspešnosti upravljanja projektom
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Pojam i vrste projekata
2. Koncept upravljanja projektom
3. Strategije projekt menadžmenta
4. Organizacija za upravljanje projektima
5. Upravljanje ljudskim resursima u projektu
6. Upravljanje ugovaranjem
7. Upravljanje kvalitetom projekta i koncept šest sigma
8. Upravljanje rizikom projekta
9. Upravljanje komunikacijama
10. Upravljanje promenama u projektu
11. Cena i troškovi projekta
12. Metode i tehnike Projekt menadžmenta
13. Standardni računarski programi za upravljanje projektom
14. Upravljanje međunarodnim projektima
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Primena stečenih saznanja i veština za projektni način rešavanja konkretnih problema
2. Razvijanje sposobnosti i sticanje veština za rad u projektnom timu
3. Rad u grupama, diskutovanje predloženih rešenja i ocenjivanje
4. Primena metoda i tehnika projekt menadžmenta u praksi
Literatura

1

Jovanović, P. : Upravljanje projektom, Grafoslog, Beograd, 2010

2

Đuričin. D.: Upravljanje pomoću projekta, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005

3

Jovanović, M., Langović. A.: Upravljanje projektom, Megatrend, Beograd, 2003

4

Plavšić, R: Organizacija i upravljanje projektima, Fakultet za menadžment malih i srednjih reduzeća, Beograd, 2004

5

Nouks, S.: The Definitive Quide to Project Management, Clio, Beograd, 2005
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Usmeno izlaganje, razgovor, diskusija,analiza slučaja, demonstracija uloge
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50 Završni ispitpoena 50
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit

50

kolokvijumi25
seminari15
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……

 

Оставите одговор