Računarske mreže, RNM

 

Studijski program POSLOVNA INFORMATIKA
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaRačunarske mreže
Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje znanja iz osnovnih parametara koji utiču na prenos podataka, tehnologije i standardi savremenih računarskih mreža
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– administriranje i instaliranje operativnih sistema u lokalnim računarskim mrežama (LAN)
– projektovanje jednostavne mreže šireg koristeći odgovarjuću opremu – obnavljače, mostove, modeme
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni pojmovi prenosa podataka
2. Računarske mreže. Vrste topologija mreža. Logičke i fizičke topologije. Vrste transmisionih medijuma. Primeri (Case Study).
3. Prekidačke tehnike, Vrste prekidačkih tehnika (komutacija linija, poruka i paketa). Paketi, virtuelno kolo, Datagram, Greške, otkrivanje i otklanjanje
4. Standardi
5. LAN signalne tehnike i pristup mreži, Vrste kodiranja
6. Komponente računarskih mreža. pasivne i aktivne komponente. Mrežni interfejsi. Obnavljači, mostovi, ruteri.
7. Projektovanje računarskih mreža. Izbor topologije, kabliranje-vrste i karakteristike, strukturno kabliranje
8. Složene računarske mreže. Uvođenje koncepta mrežnih oblasti. Periferne oblasti mreže,
9. Mrežni operativni sistemi. Upravljanje procesorom, Upravljanje memorijom, Upravljanje podacima.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1: Konfiguracija i administracija računara koji nije umrežen
1. Osnovi rada sa computer management konzolom i control panel-om.
2. Regionalna podešavanja sistema.
3. Instalacija i administracija hardvera. Veza između device driver-a i hardvera. Podešavanja audio/video sistema i ulaznih uređaja.
4. Administracija diskova – particionisanje i kreiranje fajl sistema, dijagnostika i optimizacija.
5. Kreiranje i administriranje lokalnih korisnika i grupa. Lokalni profili.
6. Instalacija i administriranje softverskih paketa (primer: MS Office).
7. Rad u lokalnoj računarskoj mreži
8. Uvod u LAN terminologiju
9. Klijentska strana
10. Serverska strana
11. Rad na Internetu
12. Administriranje operativnih sistema
Literatura

1

Slobodan Obradović, Nemanja Maček, Ilja Stanišević, Računarske mreže, VIPOS, Valjevo, 2010

2

Đorđe Petrović, Slobodan Obradović, Ilja Stanišević, Računarske mreže – priručnik za vežbe, VIPOS, Valjevo, 2010

3

Andrju Tanenbaum, Računarske mreže, 4. izdanje, Mikro knjiga, 2005.

4

V. Vasiljević, Priručnik za administraciju računarskih mreža, VETŠ, Beograd, 2004

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja većoj grupi studenata sa računarom i video projektorom; individualne vežbe studenata za računarom.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena Završni ispitpoena 
aktivnost u toku
predavanja
8pismeni ispit   30
praktična nastava32usmeni ispit
kolokvijumi30
seminari

 

Оставите одговор