Računovodstveni softver i ERP sistemi, SERP

 

Studijski program

Poslovna informatika, Upravljanje finansijama

Izborno područje (modul)

Vrsta i nivo studija

Specijalističke strukovne studije / studije II stepena

Naziv predmeta

RAČUNOVODSTVENI SOFTVER I ERP SISTEMI

Broj ESPB

9

Status predmeta (obavezni/izborni)

Izborni

Uslov

Cilj
predmeta

– osposobljavanje studenata za primenu računovodstvenog softvera i ERP sistema

Ishod
predmeta

Očekuje se da student koji uspešno završi ovaj predmet bude osposobljen da:
– poznaje aktuelno stanje primene računovodstvenog softvera i ERP sistema
– poznaje najčešće korišćeni računovodstveni softver,
– koristi računovodstveni softver i ERP sisteme na realnim primerima

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Poslovni informacioni sistemi.
2. Upravljački informacioni sistemi.
3. Poslovna inteligencija.
4. Računovodstveni softver.
5. Primeri računovodstvenog softvera.
6. Programi za upravljanje proizvodnjom, lancima snabdevanja, finansijama.
7. Programi za upravljanje projektima, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje odnosima sa kupcima i dobavljačima.
8. Data Warehouse.
9. ERP (Enterprise Resource Planning) sistemi.
10. Osobine i struktura ERP sistema.
11. Uvođenje u primenu ERP sistema. 
12. Primeri ERP sistema. 
13. Prednosti i nedostaci ERP sistema.

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Analiza slučajeva
2. Računovodstveni softver
3. ERP sistemi

Literatura

1

N. Balaban, Ž. Ristić, J. Đurković, J. Trninić, Informacioni sistemi u menadžmentu, Savremena administracija, Beograd, 2002.

2

Uputstva za korišćenje konkretnog računovodstvenog softvera i ERP sistema

3

4

5

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

33

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, vežbe, domaći zadaci, test, praktični test, praktični ispit.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 40

Završni ispit

poena 60

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

praktičan test

20

usmeni ispit

 

kolokvijumi/test

10praktičan ispit60

projekat

 

Оставите одговор